Zes maatregelen in strijd tegen sociale dumping wegtransport

466

ANTWERPEN – Kamerlid David Geerts van de Vlaamse politieke partij sp.a heeft onlangs zes wetsvoorstellen gepresenteerd in de strijd tegen sociale dumping in de transportsector. Omdat het Belgische wegtransport al jaren een enorme crisis doormaakt, zijn volgens Geerts dringend extra maatregelen nodig.

Volgens Geerts vragen zowel werknemers als werkgevers om maatregelen. ‘De oorzaken zijn divers maar de deloyale concurrentie, buitenlandse werknemers die in België activiteiten uitvoeren voor een hongerloon, en het gebrek aan een social level playing field vormen toch de rode draad’, schrijft het Kamerlid. ‘Dit heeft er toe geleid dat het aantal transportondernemingen de laatste jaren sterk gedaald is. Ook de tewerkstelling in de transportsector in ons land is sterk verminderd. Sinds 2008 zijn er meer dan 12.000 banen verloren gegaan en werden er bij maar liefst 3490 ondernemingen faillissementen uitgesproken.’

geertsWetsvoorstellen

De wetsvoorstellen beogen enerzijds een correcter gebruik van de cabotage en anderzijds een strijd tegen postbusfirma’s. Op die manier moeten we komen tot een betere bescherming van de werknemers en meer overlevingskansen voor Belgische ondernemingen door de mogelijkheid tot misbruik te verkleinen en efficiëntere controle te organiseren.

1. Wetsvoorstel ter bestrijding van tachograaffraude
Dit wetsvoorstel wil extra maatregelen invoeren om fraude met tachografen doeltreffender te bestrijden. Het benoemt de concrete gevallen waar er sprake is van fraude of het niet willen meewerken aan een controle en trekt de geldboetes en de gevangenisstraffen gevoelig op. Bovendien wordt het mogelijk een geval van het recht op sturen op te leggen aan de opdrachtgever van de fraude.

2. Wetsvoorstel betreffende het verplicht bijhouden van een register van vrachtbrieven binnen het goederenvervoer over de weg
Dit wetsvoorstel verplicht transporteurs om de vrachtbrieven gedurende een periode van één maand bij te houden in een register in de vrachtwagen of de trekker. Door deze gegevens samen te lezen met de gegevens uit de digitale tachograaf kunnen de inspectiediensten het traject van de vrachtwagen of trekker reconstrueren. Het voorstel voorziet ook in straffen voor overtreders. De controle op deze verplichting, maar ook op de inhoud van het register, moet de gevallen van illegale cabotage drastisch verminderen.

3. Wetsvoorstel ter verduidelijking wetgeving cabotage
Cabotagevervoer, vervoer waarbij de laadplaats en de losplaats zich allebei op het Belgisch grondgebied bevinden, is op dit moment toe gestaan onder drie cumulatieve voorwaarden. Men mag volgend op een internationaal transport drie nationale ritten uitvoeren in een lidstaat van de Europese Unie. Deze ritten moeten binnen de zeven dagen gebeuren. Controle op cabotage is zeer moeilijk in een klein transitland als België met een wereldhaven aan zijn buitengrens. als sp.a willen we de wetgeving verder verduidelijken om misbruiken sneller te kunnen opsporen en te ontmoedigen, met name dat de trekker waarmee het cabotagetransport is uitgevoerd vooraleer er opnieuw een internationaal transport gebeurd zich begeeft naar het land waar hij ingeschreven is.

4. Wetsvoorstel in strijd tegen postbusbedrijven
Postbusbedrijven zijn één van de sleutelproblemen in de transportsector. Malafide transportbedrijven hebben hun zetel in Oost-Europa, maar in werkelijkheid worden de transportactiviteiten enkel in België uitgevoerd. Indien men geluk heeft is er een kantoortje waar loon en administratie gebeurd. Indien men een permanente en daadwerkelijke uitoefening van transportactiviteit in de lidstaat waar de transportfirma gevestigd is vereist, kan dit bijdragen tot de bestrijding van postbusbedrijven. Door parkeerruimtes te voorzien in huur of eigendom. Inbreuken hierop kunnen een vermoeden creëren dat de inspectiediensten aanzet om gebruik te maken van de antimisbruikbepaling.

5. Wetsvoorstel ter verduidelijking plaats van tewerkstelling
Het is niet steeds duidelijk welke arbeidsrechtelijke bepalingen (lonen, arbeidsvoorwaarden) van toepassing zijn in het geval van internationaal vervoer. Dat maakt natuurlijk het verschil naar bv. het toepasselijk loon en kan resulteren in sociale dumping. Daarom is het aangewezen om het concept “gewoonlijk werken” in de wet van 5 maart 2002 te preciseren als de plaats van waaruit de werknemer gewoonlijk zijn transportopdrachten verricht, instructies voor zijn opdrachten ontvangt en zijn werk organiseert, alsmede de plaats waar zich de arbeidsinstrumenten bevinden, zodat werknemers die internationaal transport uitvoeren voor een firma met zetel in het buitenland maar structureel werkzaam zijn in ons land, toch vallen onder het Belgisch arbeidsrecht.

6. Wetsvoorstel hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden met terugwerkende kracht
In strijd tegen sociale dumping en sociale fraude is het mechanisme van hoofdelijke aansprakelijkheid zowel op Europees als op nationaal vlak één van de speerpunten. Deze aansprakelijkheid, die geldt na vaststelling door de inspectie van zwaarwichtige tekortkoming in de loonbetalingen waarvoor de opdrachtgever of aannemer in kennis werd gesteld. In België is hier recente wetgeving over. De wet van 29 maart 2012 heeft een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de loonschulden ingevoerd maar deze stelt de opdrachtgever slechts aansprakelijk, na waarschuwing, voor de lonen verbonden aan toekomstige activiteiten. Wij willen dit verder verstrengen door na waarschuwing ook met terugwerkende kracht de loonbetalingen te laten uitvoeren.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief