Voorstel voor aanpak N786 stuit op onbegrip

360

Organisaties van het bedrijfsleven waaronder EVO,  bewonersorganisaties, een milieuorganisatie en drie gemeenten roepen Provinciale Staten van Gelderland op om niet akkoord te gaan met het voorstel van de het provinciebestuur om de huidige N786, de verbinding tussen Dieren en Apeldoorn, op te waarderen.

Voorstel voor aanpak N786 stuit op onbegripDe weg die de ontsluiting vormt voor de papierindustrie in Eerbeek en Loenen loopt door de bebouwde kom van deze kernen, heeft een hoog aandeel vrachtverkeer en laat uit oogpunt van bereikbaarheid en verkeersveiligheid fors te wensen over. Er wordt dan ook al jaren gediscussieerd over de mogelijke aanpak van de verkeersproblemen.

Slechte oplossing
De organisaties zijn van mening dat de oplossing die nu door Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt voorgesteld de slechtst denkbare is. De voorgestelde variant biedt géén duurzame oplossing voor de toegenomen transportbewegingen, brengt het verkeer alleen maar dichter bij de woningen en levert ook géén bijdrage aan de door de provincie Gelderland gewenste instandhouding van de Natura 2000 gebieden.

Kanaalvariant
De ‘Coalitie N786’ is van mening dat met het oog op de toekomst, variant 4 voor de N786, (aanpak en aanleg van een nieuwe verbinding langs het Apeldoorns kanaal) voor een toereikende oplossing zorgt voor bewoners, bedrijven en milieu. Deze variant levert de meeste winst op voor de economie, haalt het doorgaand verkeer uit de dorpen en ontlast het Natura 2000 gebied Veluwe. De partijen zijn van mening dat de kosten hiervoor ongetwijfeld hoog zijn, maar  dat deze oplossing minimaal vijftig jaar mee gaat.

Werkgelegenheid
De N786 is belangrijk voor de regio en daarmee voor Gelderland. Multinationals zijn eigenaren van een groot deel van de industrie in dit deel van het land. In hoofdkantoren in Europa wordt beslist over investeringen en sluitingen van productielocaties. Alleen de locaties die voldoen aan gestelde eisen zullen worden gehandhaafd. Mocht de maakindustrie vertrekken uit de regio dan heeft dat gevolgen voor de werkgelegenheid en zo voor tienduizend gezinnen.

Bron: EVO