‘Voorkomen van uitbuiting is verantwoordelijkheid werkgever’

456

DEN HAAG – Naleving van wet- en regelgeving voor arbeidsvoorwaarden is primair een verantwoordelijkheid van de werkgever. Minister Schultz reageert hiermee op het bericht dat bij de verbreding van de A15 Poolse werknemers worden uitgebuit.

Voorkomen uitbuiting is verantwoordelijkheid werkgeverTweede Kamerlid Duco Hoogland (PvdA) wilde van de minister weten of de werknemers bij de verbreding van de A15 worden onderbetaald, onverzekerd zijn, geen inkomen krijgen bij ziekte, veel te lange dagen maken, niet worden niet uitbetaald, reisuren en onkostenvergoedingen van werknemers niet worden uitgekeerd en dat een tijdspaarfonds ontbreekt.

Eigen verantwoordelijkheid

De minister meldt niet te kunnen geven of deze aantijgingen juist zijn. ‘De naleving van de relevante wet- en regelgeving is primair een verantwoordelijkheid van de werkgever zelf. De Inspectie SZW is belast met de handhaving van arbeidswetten, zoals de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag (Wml) en de Arbeidstijdenwet (Atw). De sociale partners zien toe op de naleving van de bovenwettelijke cao-voorwaarden. De cao-partijen kunnen de Inspectie SZW verzoeken om een aanvullend onderzoek te doen naar naleving van de cao. Met betrekking tot werkzaamheden bij de verbreding van de A15 heeft de Inspectie SZW in november 2014 vier verzoeken om ondersteuning bij de handhaving van cao-voorwaarden ontvangen. Deze zaken worden thans onderzocht door het speciale team van de Inspectie SZW dat belast is met de aanpak van schijnconstructies en de ondersteuning van sociale partners bij de handhaving van de cao-voorwaarden. De Inspectie is tevens in overleg met de FNV over de situatie bij de A15.’

Betrokken werkgevers hebben met de FNV afgesproken elk een diepgaand onderzoek in te stellen en af te stemmen over te nemen maatregelen. Na dit onderzoek zijn werkgevers in staat om de juistheid van de beweerde aantijgingen te duiden.

Inspecties

Op de vraag hoeveel inspecties zijn uitgevoerd op de bouwplaats, antwoordt Schultz dat de Inspectie SZW in april 2014 samen met de Belastingdienst een inspectie heeft uitgevoerd op de bouwlocatie bij de A15. ‘Hierbij is onder meer onderzocht of er sprake was van onderbetaling beneden het wettelijk minimumloon of van overtreding van de arbeidstijdenwet. Dit bleek niet het geval.’

De Inspectie SZW en de Belastingdienst maken bij grote infrastructurele projecten afspraken met de opdrachtgevers en hoofdaannemers, opdat zij hun verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van fiscale- en arbeidswetgeving in de hele keten. ‘Rijkswaterstaat verwacht van opdrachtnemers dat deze zich houden aan de Nederlandse wet- en regelgeving. Daarnaast let Rijkswaterstaat op de arboveiligheid en de Wet arbeid vreemdelingen. Bij voorvallen bij deze regelgeving dragen opdrachtnemers de financiële consequenties. Het aanspreken op signalen is op dit moment wat Rijkswaterstaat in contractuele context kan en blijft doen.’ Bron: (Tweede Kamer/Foto: A-Lanes)

Lees ook:
Uitbuiting Poolse werknemers bij verbreding van de A15

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief