Voorkeur overnachtingshaven in Beijenwaard en Tuindorp

424

De Beijenwaard buitendijks, in combinatie met de modernisering van Tuindorp, is de voorlopige voorkeurslocatie van de stuurgroep Overnachtingshaven Lobith. Het college van Gedeputeerde Staten gaat staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken vragen een uitspraak te doen over de vergunbaarheid van deze locatie in het kader van de Natuurbeschermingswet.

De voorlopige voorkeur voor de locatie Beijenwaard buitendijks in combinatie met het moderniseren van de bestaande haven bij Tuindorp, is ingegeven door de afweging dat deze combinatie wel mogelijkheden biedt voor een goede ruimtelijke inpassing. Het hebben van twee overnachtingshavens blijkt geen hogere levensduurkosten met zich mee te brengen. En het Voorkeur voor overnachtingshaven in Beijenwaard en Tuindorpbehouden van Tuindorp als overnachtingshaven past in het overheidsstreven naar duurzaam en zuinig ruimtegebruik. Het verplaatsen van de kegelligplaats uit Tuindorp naar de nieuwe haven is een vooruitgang op het gebied van externe veiligheid.

Verder verwacht de stuurgroep dat op de voorlopige voorkeurslocatie Beijenwaard buitendijks in combinatie met Tuindorp, de verplichtingen om natuur te compenseren het eenvoudigst zijn te realiseren. De inschatting is dat de vergunbaarheid van deze locatie in het kader van de Natuurbeschermingswet positief is.

Natuur
Op alle locaties zijn negatieve effecten op beschermde natuurwaarden niet uit te sluiten. Daarom zijn voor het aanleggen van de overnachtingshaven de Alternatieven, de Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compenserende maatregelen op grond van de Natuurbeschermingswet inzichtelijk gemaakt. Het moderniseren van Tuindorp veroorzaakt geen significant negatieve effecten op de beschermde natuurwaarden.
De locaties Oude Waal en de alternatieven Bijland op land en de Beijenwaard in het binnendijkse gebied, vallen af omdat deze locatie en beide alternatieven op meerdere aspecten te ingrijpende effecten hebben.

Afwegingen
Bij de drie kansrijke locaties zijn de volgende afwegingen gemaakt. Benutting van de Bijlandse plas kent grote gevolgen voor de (recreatieve) ontwikkelingsmogelijkheden in en rond de Bijland. De stuurgroep kiest ervoor de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor de Bijlandse plas niet te frustreren met de aanleg van een overnachtingshaven.
Het aanleggen van een nieuwe haven in de Beijenwaard buitendijks voor ongeveer 70 ligplaatsen, vraagt een investering in ingrijpende en kostbare damwandconstructies. Dat strookt niet met de opdracht sober en doelmatig te zijn. Bovendien laat een haven met een omvang van ongeveer 70 ligplaatsen zich niet goed inpassen in zijn omgeving in de Beijenwaard.

De exacte verdeling van de ligplaatsen over de twee havens, het ontwerp en de inpassing van een nieuwe haven in de Beijenwaard wordt in de volgende fase nader onderzocht en uitgewerkt.

Informatie
Dinsdag 21 januari 2014 worden belangstellenden, bedrijven, de gemeenteraad van Rijnwaarden en Provinciale Staten tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis.geïnformeerd.
De voorlopige locatiekeuze staat niet open voor bezwaar en beroep. De stuurgroep betrekt de reacties van aanwezigen tijdens de informatieavond wel in haar voorstel voor definitieve besluitvorming.

Verder
Op basis van de uitspraak die de staatssecretaris van Economische Zaken doet over de vergunbaarheid van de voorkeurslocatie en de informatie uit de bijeenkomst op 21 januari, willen Rijkswaterstaat, de gemeente Rijnwaarden en de provincie Gelderland voor de zomer van 2014 een samenwerkingsovereenkomst sluiten. Daarin maken zij afspraken om de voorlopige voorkeurslocatie definitief vast te stellen en verder uit te werken in een provinciaal inpassingsplan met bijbehorende onderzoeken en vergunningen. (Bron: Rijkswaterstaat)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

Volg TotaalTrans op Twitter