Verbod ontgassen binnenvaart

1167

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben overeenstemming bereikt over het terugdringen van ontgassingen door varende binnenvaartschepen. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur wil zo snel mogelijk een halt toeroepen aan het ontgassen in bewoond gebied. ‘Want de gezondheid van omwonenden en schippers staat voor mij voorop.’

Het pakket van de gezamenlijke aanpak bestaat uit:

  1. Nationaal convenant (green deal) door ministerie van Infrastructuur en Milieu met branche-organisaties per 1 januari 2015 in te gaan voor benzeen en start onderzoek aanpak benzeenhoudende vluchtige stoffen.
  2. Verbod op ontgassingen te regelen via de provinciale milieuverordening van provincie Noord-Brabant en provincie Zuid-Holland voor benzeen per 1 januari 2015 en benzeenhoudend per 1 januari 2016.
  3. Regionaal convenant (regionaal afsprakenkader Rijnmond) waarin voor het Rijnmondgebied afspraken worden gemaakt tussen onder meer Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, en individuele  bedrijven over het terugdringen van ontgassingen en het realiseren van techniek om ontgassingen te kunnen uitvoeren.
  4. Nationaal verbod op benzeen. Inzet ministerie van Infrastructuur en Milieu vooruitlopend op CDNI verdrag. Zodra er in CDNI kader internationaal voldoende overeenstemming is om over te gaan tot een CDNI-verbod is er basis voor een nationaal verbod op het ontgassen van benzeen en van  nog te bepalen andere zeer zorgwekkende vluchtige stoffen.

Bundeling inzet
Het ministerie werkt in internationaal verband in het kader van het internationaal scheepsafvalstoffenverdrag CDNI aan een verbod op varend Mansveld onderzoekt mogelijkheden Calandbrugontgassen, net als in Duitsland en Belgie. Dit verbod is naar verwachting in 2018-2020 van kracht. In de aanloop daar naartoe wordt een nationaal convenant (green deal) opgesteld met brancheorganisaties van de chemie (VNCI), tankopslag (VOTOB), raffinaderijen (VNPI) en binnenvaart (CBRB) om al eerder tot reductie van ontgassingen te komen.

Trots
Provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland hebben het voornemen om met uitbreiding van hun provinciale milieuverordeningen een verbod op het varend ontgassen van benzeen met ingang van 1 januari 2015 en het ontgassen van benzeenhoudende producten (10% benzeen of meer) per 1 januari 2016 op te leggen. Aan het Hollands Diep bij Moerdijk is inmiddels een ontgasinstallatie beschikbaar. ‘We pakken de schadelijke gevolgen van het ontgassen voor omwonenden van de vaarroutes en van de havens van Rotterdam, Dordrecht en Moerdijk stevig aan’, meldt gedeputeerde Rik Janssen van de provincie Zuid-Holland. ‘Ik hoop van harte dat ook overheden en bedrijven in andere gebieden zich snel aansluiten. Ik ben trots en blij dat wij met alle betrokken overheden en de industrie voor een schonere leefomgeving voor onze inwoners gaan zorgen.’

Gedeputeerde Johan van der Hout van Noord-Brabant vindt de overeenkomst een flinke stap in de goede richting. ‘We zijn rond Moerdijk al een hele tijd bezig met het tegengaan van de uitstoot van benzeen in de buitenlucht. Die wordt deels veroorzaakt doordat schepen op het Hollands Diep met de luiken open varen om te ontgassen. Deze overeenkomst is dan ook een flinke stap in de goede richting.’

Ontgassingscapaciteit
De gemeente Rotterdam zet samen met het bedrijfsleven door middel van een regionaal convenant (regionaal afsprakenkader Rijnmond) in op de beschikbaarheid van voldoende ontgassingscapaciteit in het Rotterdamse havengebied. Hiermee hebben schippers een alternatief voor het ontgassen naar de buitenlucht. Daarnaast onderzoekt de gemeente Rotterdam of het aanvullend aan de provinciale milieuverordening nodig is om de gemeentelijke havenverordening aan te passen.

Havenwethouder Jeannette Baljeu van Rotterdam is trots dat overeenstemming is bereikt. ‘Het is belangrijk voor de gezondheid van Rotterdammers en het is goed om nu duidelijkheid te kunnen scheppen naar de sector. Rotterdam heeft hier een voortrekkersrol in gespeeld en we zien nu het succes van de gezamenlijke inzet met de DCMR Milieudienst Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs.’ (Bron: Ministerie I&M)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief