Veel onduidelijkheid over afleveradres goederen

614

In 93 tot 95 procent van de gevallen worden goederen volgens afspraak geleverd, maar in 5 tot 7 procent van de gevallen gaat het mis. Door gebrekkige communicatie of informatie komen goederen geregeld als onbestelbaar retour. Dit blijkt uit onderzoek van TNO in opdracht van EVO, TLN en Beurtvaartadres.

Veel onduidelijkheid over afleveradres goederenTNO heeft onderzoek gedaan naar de oorzaken van de zogenoemde ‘afleverdiscrepanties’ en constateerde dat 94 procent van alle respondenten dit probleem herkent. Belangrijke oorzaken zijn bijvoorbeeld het ontbreken van juiste adresgegevens of het feit dat de ontvanger nog niet gereed was op het moment van levering. Ook onbekendheid met de venstertijden en het ontbreken van een losadres worden genoemd als oorzaken voor afleverproblemen.

Ruimere planning
In verreweg de meeste gevallen gaat de levering van goederen echter volgens plan. Volgens TNO heeft bijna iedere professionele organisatie het probleem ‘weggemanaged’ door bijvoorbeeld ruimte in de planning in te bouwen of voorafgaand aan de aflevering telefonisch of per mail het juiste adres te controleren.

Oorzaken van afleverdiscrepanties
De top 5 meest genoemde oorzaken bestaat uit:
1. Het ontbreken van volledig juiste adresgegevens;
2. Het feit dat de ontvanger niet gereed was op het moment van aankomst van de goederen;
3. Het ontbreken van contactgegevens m.b.t. het losadres;
4. Onbekendheid met geldende venstertijden;
5. Het ontbreken van benodigde losmiddelen.

Aanbevelingen
Op basis van de resultaten van de steekproef, de ronde tafel bijeenkomsten en de expertsessie zijn vijf aanbevelingen geformuleerd:
1. TNO raadt aan een innovatiewerkplaats met ketenpartners te organiseren om gezamenlijke lange termijn innovatie ambities en korte termijn doelstellingen te formuleren.
2. Voorlichting van ketenpartners is nodig om bewustwording te creëren van de aard en de omvang van de problematiek en haar impact op ondernemingen en om de dialoog tussen ketenpartners te stimuleren;
3. Om kansen op het gebied van afleverdiscrepanties voor ondernemers inzichtelijk te maken raadt TNO het ontwikkelen van een “opportunity scan afleverdiscrepanties” aan;
4. TNO raadt aan in te zetten op cruciale functionaliteiten in ICT en communicatie & standaardisatie als belangrijke bouwstenen voor ketenoptimalisatie en samenwerking en hier synergie te zoeken met het NLIP;
5. Voor een verdere kwantificering van de impact op ondernemings- , alliantie- en ketenniveau is een vervolgonderzoek voor de verschillende marktsegmenten
noodzakelijk.

Rapport
Het onderzoeksrapport over afleverdiscrepanties is vandaag door Michiel Jak (TNO) overhandigd aan Machiel van der Kuijl (EVO), Alexander Sakkers (TLN) en René Bruijne (Beurtvaartadres).

Download het rapport afleverdiscrepanties