Vaarweg Eemshaven-Noordzee mag worden verruimd

780

DEN HAAG – De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het tracébesluit voor het verruimen van de vaarweg Eemshaven-Noordzee vrijwel in stand gelaten. Alleen het verbod op het storten van slib in de ruiperiode van de eider is met een maand verlengd.

Om de vaarweg te verruimen wordt tot 2017 op verschillende plekken gebaggerd. Dat gebeurt in de onmiddellijke omgeving van de Eemshaven en in de kustzone van Borkum naar de Westereemston ten noorden van de eilanden. Daarna is regelmatig onderhoudsbaggerwerk nodig om de vaarweg op de gewenste diepte te houden. Na de verruiming van de vaarweg wordt de Eemshaven bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 14 meter. De grootste schepen zijn dan wel getijde afhankelijk en kunnen alleen rond hoog water in- of uitvaren.

Vaarweg Eemshaven-Noordzee mag worden verruimdSlibbezwaar

Tegen het besluit van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu van september 2014 waren onder meer Coöperatie Mobilisation for the Environment en de Stichting Natuur en Milieu en de Duitse gemeenten Krummhörn en Jemgum en Stadt Borkum bij de hoogste bestuursrechter in beroep gegaan. De bezwaarmakers vrezen dat Nederlandse en Duitse Natura 2000-gebieden worden aangetast vanwege het verspreiden van het slib dat door verruiming van de vaarweg vrijkomt. Dat heeft niet alleen nadelige gevolgen voor de waterkwaliteit, maar tast ook het leefgebied van beschermde vogelsoorten aan, aldus de bezwaarmakers. Verder zou het tracébesluit leiden tot een grotere stikstofneerslag op beschermd duingebied, terwijl dat gebied al overbelast is.

Eider in de rui

De minister heeft in de zogenoemde passende beoordeling en aanvullende onderzoeken de gevolgen van de slibverspreiding onderzocht. Naar het oordeel van de Afdeling bestuursrechtspraak mocht de minister zich op basis van deze onderzoeken op het standpunt stellen dat de slibverspreiding de Natura 2000 gebieden niet aantast. Zo blijft er voldoende ongestoord water over en zijn in het tracébesluit beperkingen gesteld aan het verspreiden van slib. Er mag bijvoorbeeld geen slib verspreid worden tijdens de ruiperiode van de eider. Op dit punt heeft de Afdeling het tracébesluit aangepast. Het is niet toegestaan om slib te storten in de ruiperiode die loopt van begin juni tot en met eind september in plaats van begin juni tot en met eind augustus, zoals het tracébesluit aanvankelijk bepaalde.
Alle overige bezwaren zijn afgewezen.

Vaarweg

Volgens de minister is het nodig om de vaarweg Eemshaven-Noordzee te verruimen om de Eemshaven beter bereikbaar te maken voor schepen met een diepgang tot 14 meter. Hierdoor kan de Eemshaven zich ontwikkelen tot een belangrijk energiecentrum, aldus de minister. In augustus 2011 vernietigde de Afdeling bestuursrechtspraak een eerder tracébesluit voor de verruiming van de vaarweg. Daarna nam de minister een nieuw tracébesluit dat met de uitspraak van vandaag definitief is geworden.

Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

 

‘Financieel voordeel wint van kwetsbare natuur’

UTRECHT – Natuur & Milieu en MOB Nijmegen zijn zeer teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State vandaag. De organisaties beraden zich op eventuele vervolgstappen. Rijkswaterstaat moet nog toestemming krijgen van de Duitsers om op twee locaties te mogen storten.

De milieuorganisaties vinden verbreden en uitdiepen van de vaargeul onnodig en schadelijk voor dieren en planten in het waardevolle Waddengebied. ‘Het financieel voordeel van de kolenbedrijven wint het van de kwetsbare natuur in het Waddengebied’, aldus directeur Tjerk Wagenaar van Natuur & Milieu. ‘En dat voor een kolencentrale die niet eens nodig is. De sterfte onder vogels en vissen neemt ernstig toe door de overbodige verdieping van de vaargeul. De uitdieping betekent een verplaatsing van ruim 9 miljoen kubieke meters zand, slib en keileem. Een gigantische inbreuk op het ecosysteem.

Grijze duinen

Mogelijk zijn de schadelijke effecten volgens de organisaties nog groter dan nu wordt gedacht. ‘Vooral als eventuele toekomstige bedrijven ook gebruik maken van de verdiepte vaargeul; misschien ook met gevaarlijke ladingen. En baggeren leidt ook tot luchtvervuiling. Stikstofdioxide (NOx) en roet slaan neer in de duinen op de Waddeneilanden in de buurt, zoals Schiermonnikoog en Borkum. Hun grijze duinen, gekenmerkt door ijle vegetatie zoals het beschermde rozenkransje, dreigen door de stikstof te vergrassen en verstruiken. Dat leidt tot verdwijning van planten die houden van arme grond en tot voedselproblemen voor dieren die een zandige bodem of open vegetatie nodig hebben, zoals de zandhagedis en zichtjagers als de blauwe kiekendief en de velduil.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief