Uitbreiding capaciteit Duitse deel Betuweroute vlot niet

579

De uitbreiding van de capaciteit van het Duitse spoorwegnet in het verlengde van de Betuweroute ligt onvoldoende op schema. Dat staat in het zojuist verschenen Voortgangsrapport 2013 van de Havenvisie 2030.

Minder gebruik Betuwelijn Ook de in- en uitstroom van technische en logistieke opleidingen is onvoldoende. Daarnaast zijn er bepaalde trends en ontwikkelingen die van invloed zijn op het realiseren van de ambities, zoals de zeer lage CO2-prijs en ontwikkelingen op het gebied van schaliegas. De komende periode wordt nagegaan op welke wijze bijsturing van de inspanningen nodig is om de ambities uit de Havenvisie te verwezenlijken.

Op schema
Ondanks de tegenvallers, ligt volgens de betrokken partners (Deltalinqs, Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het Rijk) de uitvoering van de Havenvisie 2030 in grote lijnen op schema. ‘Op tal van terreinen zijn grote stappen gemaakt in het realiseren van acties uit de Uitvoeringsagenda. Voorbeelden van in gang gezette projecten zijn de stelselherziening van het Omgevingsrecht, de integratie van de zeehaven van Dordrecht met Rotterdam en het project Schip Centraal dat als doel heeft met alle nautische dienstverleners te komen tot een efficiëntere verkeersplanning in de haven.’

twitter