Transitiecomité Binnenvaart praat met banken over problemen droge ladingvaart

567

Het Transitiecomité Binnenvaart voert sinds maart overleg met banken om de problemen in de grote droge ladingvaart aan te kunnen pakken. Dat meldt minister Schultz in een brief aan de Tweede Kamer. De gesprekken worden gevoerd onder leiding van voorzitter Kraaijeveld.

belg.jpg De crisis in de binnenvaart is onomstotelijk structureel.docx bbucrisis.jpgDe minister blijft van oordeel dat het aan de binnenvaart zelf is om met voorstellen te komen die op voldoende breed draagvlak kunnen rekenen, op korte termijn effectief zijn en passen binnen het Europese en nationale mededingingsrecht. ‘Overleg op Europees niveau is naar mijn overtuiging de aangewezen plek om maatregelen te overwegen die de huidige overcapaciteit in de droge ladingvaart kunnen aanpakken. Maatregelen gericht op capaciteitsbeheersing zijn immers al snel maatregelen die raken aan de beginselen van vrije marktwerking en prijsvorming en van invloed kunnen zijn op markt- en concurrentieverhoudingen. Bovendien is de binnenvaart een bij uitstek internationaal opererende sector. Indien op Europees niveau tussen Commissie, Lidstaten en de Europese binnenvaartorganisaties tot overeenstemming kan worden gekomen over de aard van de crisis in de binnenvaart en eventuele te nemen maatregelen, ontstaat meer ruimte om tot effectieve maatregelen te komen om het huidige capaciteitsoverschot in met name de grote droge lading schepen aan te pakken, binnen de mededingingsrechtelijke randvoorwaarden. Bij dat overleg kan ook de eventuele inzet van de bestaande Europese sloopfondsen (waarvan ca. 14 mln. voor de droge lading sector) aan de orde komen.’

Vervolg
In de verwachting dat het overleg op Europees niveau alsdan tot voldoende conclusies geleid heeft, heeft de minister het voornemen de Tweede Kamer direct na het zomerreces opnieuw te informeren over de stand van zaken in de binnenvaartsector.