TLN, FNV en CNV willen misstanden transport aanpakken

769

Transport en Logistiek Nederland (TLN), FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen slaan de handen ineen in de strijd tegen misstanden in de Nederlandse en Europese transportsector. Met dit gezamenlijk optreden ontstaat volgens de drie organisaties een breed draagvlak om de verschillende problemen effectief aan te pakken.

De organisaties willen samen met minister Schultz van Infrastructuur en Milieu en minister Asscher van Sociale Zaken kijken hoe de handhaving kan worden verbeterd en naleving van de regels beter kan worden afgedwongen. ‘Alleen op die manier kunnen in de transportsector gelijke concurrentie, verkeersveiligheid en eerlijke en gelijke arbeidsvoorwaarden tlnposworden afgedwongen. Want het voortbestaan van veel Nederlandse en Europese transportbedrijven wordt bedreigd door onduidelijke wetten en regels over toegang tot de markt. Daarnaast worden de huidige regels in de transportsector slecht nageleefd en is de controle hierop gebrekkig. Om de problemen effectief aan te pakken is een breed maatschappelijk draagvlak van werkgevers, werknemers, politiek en overheid nodig.’

Handhaving
Door gebrek aan controle en handhaving neemt het risico op concurrentievervalsing toe. ‘Bedrijven die de regels aan hun laars lappen hebben vrij spel waardoor eerlijke ondernemers steeds meer moeite hebben om het hoofd boven water te houden. Bovendien waarschuwen TLN, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen dat ook de veiligheid op de weg en de arbeidsomstandigheden van chauffeurs in gevaar komen wanneer regels niet worden nagekomen. De drie organisaties pleiten daarom voor meer controle en strengere handhaving om overtreders aan te pakken.’

Cabotagebeperking
Een eerste belangrijkste stap naar gelijke concurrentie is gezet. Op aandringen van zowel TLN, FNV Bondgenoten als CNV Vakmensen, heeft minister Schultz aangegeven de huidige beperkingen op cabotage in stand te willen houden. Cabotage is het binnenlands vervoer door een buitenlandse vervoerder. De huidige sociale economische verschillen in de lidstaten zijn volgens de werkgevers- en werknemersorganisaties nog te groot om buitenlandse vervoerders onder gelijke voorwaarden eerlijk op de Nederlandse markt te laten concurreren. ‘Maar’, stellen de organisaties, ‘ook hier moet strenger en beter op naleving van de regels worden gecontroleerd.’

Position Paper
Om de wensen van werkgevers en werknemers kracht bij te zetten, hebben de organisaties een position paper opgesteld. In het position paper staat opgesomd welke problemen de organisaties zien binnen de transportsector. Het position paper kan gezien worden als startpunt naar het gezamenlijk met de politiek oplossen van de problemen en het komen tot een eerlijk functionerende transport- en logistiek markt.

Download de position paper