TLN en FENEX: ‘Markt moet overcapaciteit zelf oplossen’

646

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en FENEX plaatsen bij sommige conclusies van de publieke managementletter ‘Signalen voor Transport en Logistiek’ van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) vraagtekens. Donderdag kwam de NBA met het nieuw dat de sector transport en logistiek dringend een koerswijziging nodig heeft.

TLN en FENEX kunnen zich in grote lijnen vinden in Signaal 1, ‘Accountants dringen aan op koerswijziging’. TLN en FENEX zien voor zichzelf geen rol weggelegd om te komen tot ‘…een collectieve oplossing voor de overcapaciteit’. ‘Los van de beperkingen die mededingingswetgeving ten aanzien van marktsturing stelt, zijn wij van mening dat de markt zijn werk moet doen. Wij zien in die zin de markt ook werken.’

Innovatie
TLN en FENEX herkennen zich in het geschetste algemene beeld en steunen de lijn van de managementletter dat hierop door ondernemers actief op moet worden ingespeeld. De realiteit moet in die zin door hen onder ogen worden gezien en daar moet actief Accountants: ‘Dringend koerswijziging nodig in transport en logistiek’op worden ingespeeld. Tegelijk benadrukken TLN en FENEX dat, ondanks de economische omstandigheden, er ondernemers zijn die door innovatieve concepten, nieuwe diensten en door toepassing van ICT, er in slagen om marktaandeel te winnen en omzet en rendement op peil weten te houden. Dit is ook de kern van de gezamenlijk kennis- en actieagenda ‘Topsector Logistiek’. ‘TLN en FENEX werken voortdurend aan versterking van het imago en de aantrekkelijkheid van de sector. De vervanging van een groot aantal werknemers wordt zeker een grote uitdaging de komende jaren, net als voor een groot aantal andere sectoren in Nederland.’

Specifiek
TLN en FENEX herkennen zich minder in het geschetste beeld onder signaal 3, ‘Duurzaamheid en innovatie zijn het kind van de rekening’.  Logistieke dienstverleners hebben wel degelijk aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Omdat de sector een dienstverlenende is, zal er bijna altijd sprake zijn van een meer onzichtbare procesinnovatie. En niet de meer zichtbare productinnovatie. Een ondernemer in transport en logistiek is dagelijks bezig processen rondom  het vervoer zelf slimmer en efficiënter te organiseren. Hetzelfde geldt voor duurzaamheid.

Met de uitspraak ‘Het initiatief ligt vooral bij de overheid en de maatschappij, niet bij de logistieke dienstverleners zelf’ zijn TLN en FENEX het niet eens. Een groot aantal ondernemingen is hier, vaak in samenspraak met de opdrachtgevers, actief mee bezig. Sterker nog: het besparen van een liter diesel bij gelijkblijvende vervoersprestatie levert een directe kostenbesparing op. Het Nederlands vrachtautopark is één van de schoonste van Europa. En ook in het komen tot een Europese standaard voor calculatie en registratie van bijv. CO2, loopt Nederland voorop.

TLN en FENEX herkennen zich in grote lijnen in signaal 5, ‘Specifieke sectorkennis onmisbaar voor accountants’. ‘Zoals hiervoor aangegeven draagt kennisontwikkeling van en over de sector in potentie bij aan betere dienstverlening. Dit mag wat TLN en FENEX betreft geen vrijbrief zijn voor accountants om die kennis op kosten van ondernemers te vergaren.’