TLN blij met aandacht voor transportsector in sociaal akkoord

698

Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij met het specifieke plan van aanpak voor de transportsector zoals door de sociale partners in het sociaal akkoord is vastgelegd. Volgens TLN biedt het akkoord een sterk fundament om misstanden in de transportsector effectief aan te pakken.

TLN blij met aandacht voor transportsector in sociaal akkoordIn het akkoord staat ondermeer dat verdere liberalisering van de Europese transportmarkt door vrijgave van cabotage op dit moment ongewenst is.  Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan naleving en handhaving van de wet- en regelgeving in de transportsector. Tot slot wordt ook ingezet op de aanpak van schijnzelfstandigheid en malafide uitzendbureaus. Volgens TLN ligt deze aanpak van de problemen in lijn met het gezamenlijk ‘position paper’ van TLN, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen dat vorige maand is gepresenteerd.

‘Het voortbestaan van veel Nederlandse en Europese transportbedrijven wordt bedreigd door onduidelijke wetten en regels over toegang tot de markt’, schrijft TLN. ‘Daarnaast worden de huidige regels in de transportsector regelmatig slecht nageleefd en is de controle hierop gebrekkig. Om de problemen effectief aan te pakken is een breed maatschappelijk draagvlak van werkgevers, werknemers, politiek en overheid nodig.’ Volgens TLN legt dit sociaal akkoord een sterke basis voor deze gezamenlijke aanpak. TLN ziet het akkoord als een belangrijke steun in de rug voor het reeds ingeslagen beleid. Het akkoord ligt in lijn met het ‘position paper’ dat TLN vorige maand samen met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen heeft gepresenteerd over de aanpak van misstanden in de transportsector.

Handhaving
Het sociaal akkoord stelt dat naleving en handhaving van bestaande wet- en regelgeving moet worden bevorderd door betrokken inspectiediensten en politie (in binnen- en buitenland) nauwer met elkaar te laten samenwerken. Volgens TLN is dit cruciaal voor een goed werkende Nederlandse en Europese transportmarkt. Door gebrek aan controle en handhaving, zoals op cabotage (het binnenlands vervoer door een buitenlandse vervoerder), neemt het risico op concurrentievervalsing toe. Bovendien waarschuwt TLN dat ook de veiligheid op de weg en de arbeidsomstandigheden van chauffeurs in gevaar komen wanneer regels niet worden nagekomen. 

De sociale partners en het kabinet willen ook dat schijnzelfstandigheid wordt aangepakt. Een van de maatregelen die hier voor in het akkoord is opgenomen, is om de ondergrens voor een ‘transportvergunning’ te verlagen van 500 kg naar 0 kg. Dat betekent in de praktijk dat iedereen die iets tegen betaling wil vervoeren, over een vergunning moet beschikken. Volgens TLN wordt hierdoor de kwaliteit en professionaliteit van de sector verbeterd. 

Tot slot worden malafide uitzendbureaus aangepakt. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt over minimale voorwaarden waar uitzendbureaus aan moeten voldoen en getoetst kunnen worden.