‘Tijdelijke regeling laden en lossen mag niet verdwijnen’

656

Door: Erik van Toor, directeur BinnenvaartBrancheUnie

In juli 2011 is het tijdelijk besluit laden en lossen van kracht geworden. Het diende als vervanging van het toen verouderde besluit uit 1991 en zou twee jaar gelden.

erikvantoorDe overheid was van mening dat het besluit een vergaande bemoeienis met de markt betrof en stuurde in het kader van de deregulering aan op directe afschaffing van het besluit 1991.
Marktpartijen (binnenvaart brancheorganisaties en verladers) kwamen met elkaar overeen dat de markt met directe afschaffing niet gediend zou zijn.
In andere landen waar de acte van Mannheim van toepassing is, bestonden en bestaan ook publiekrechtelijke regelingen. De binnenvaart is een internationale bedrijfstak en het gebrek aan geharmoniseerde regelgeving breekt de bedrijfstak regelmatig op.
Inmiddels zijn de twee jaar waarin het besluit 2011 geldig zou zijn, bijna voorbij. Als we de huidige situatie in de binnenvaart beschouwen, zijn nut en noodzaak van een dergelijke regeling nog altijd aanwezig. De marktsituatie van de vervoerders is een bron van grote zorg, getuige o.a. de hernieuwde aanmelding van de crisis in Brussel.
Wij stellen vast dat in de markt een verschuiving plaatsvindt van tweezijdige voorwaarden naar eenzijdige voorwaarden. Min of meer aanvaarde (overheids-)regelingen worden regelmatig door aanbieders van lading ter discussie gesteld. In de praktijk komt dat neer op een drang naar langere laad- en lostijden en lager overliggeld.
Een treffend voorbeeld van eenzijdige voorwaarden zijn de Imexgra voorwaarden, die eenzijdig zijn opgesteld door Belgische graanhandelaren en worden gehanteerd in zowel de nationale als de internationale bevrachtingen. Ondanks vele klachten bij de Belgische, Nederlandse en Europese mededingingsautoriteiten wordt niet ingegrepen.

Wij hebben vernomen dat de Nederlandse granen- en veevoerhandel voornemens is een dergelijke eenzijdige regeling te gaan hanteren in de charters die zij met binnenvaartvervoerders afsluiten.Het heeft er alle schijn van dat het zorgvuldig tot stand gekomen compromis van de brancheorganisaties en de EVO wordt opgevolgd door eenzijdige dictaten.
Van verschillende bevrachters vernemen wij, dat zij net als de vervoerders behoefte hebben aan duidelijke regelgeving, waarnaar zij in contracten kunnen verwijzen.

Resumerend: wij zijn er van overtuigd, mede gezien de precaire marktsituatie, dat het intrekken van het tijdelijke besluit leidt tot nog meer onrust en slechtere voorwaarden in de markt. De toch al onder druk staande rentabiliteit van de vervoerders zal nog verder afnemen. Daarnaast is het onwenselijk om als enige verdragsstaat het regelend recht rondom het laden en lossen in de binnenvaart los te laten.

Dit alles overwegend, moet de tijdelijke regeling gecontinueerd worden tot het moment dat er een gezonde balans is in vraag en aanbod waardoor zowel vervoerders als ladingaanbieders op gelijkwaardige basis hun voorwaarden kunnen uitonderhandelen.

Bron: BinnenvaartBrancheUnie