Tien topprioriteiten voor een toekomstbestendige haven

431

Het Havenbedrijf heeft voor de jaren 2014 en 2015 tien topprioriteiten gesteld. Met meer focus denken het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, het Rijk en ondernemersvereniging Deltalinqs meer te kunnen bereiken.

Allard Castelein nieuwe CEO Havenbedrijf Rotterdam‘Snelle verschuivingen in de wereld om ons heen maken het noodzakelijk om een aantal duidelijke prioriteiten te stellen om de Havenvisie 2030 te realiseren’, stelt Allard Castelein, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam. ‘We hebben te maken met aanhoudend lage economische groei, grote concurrentie van omringende Europese havens en grote verschuivingen in de energiesector. Daar moeten we op reageren.’

Efficiency

De eerste prioriteit is het verbeteren van de efficiency en de betrouwbaarheid van de logistieke keten. Het gaat daarbij vooral om het optimaal uitwisselen van data over de processen in de hele keten, zoals de ontwikkeling van Portbase. De integrale aanpak van de spoorketen (capaciteit, onderhoud, kosten, etc),  is zo complex en belangrijk dat het een aparte prioriteit is. De derde prioriteit is het gezamenlijk opstellen van een investeringsagenda voor alle benodigde haveninfrastructuur, aan de hand waarvan de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk besteed.

Samenwerking

Het onderzoek van het Havenbedrijf naar meerwaarde van nauwere samenwerking met andere zeehavens is de vierde prioriteit. De vijfde prioriteit is het einde maken aan oneerlijke concurrentie tussen Europese zeehavens (level playing field), en tegelijkertijd op lokaal niveau meer aandacht voor de concurrentiekracht van het bedrijfsleven door beheersing van de lastendruk. Prioriteit zes  is de uitvoering van het Deltaplan Energie Infrastructuur.  Dat richt zich op het hergebruik van restwarmte, stoom en CO2 van de industrie door andere bedrijven,  kassen in het Westland en voor verwarming van woningen.

LNG en biobased

De zevende prioriteit is het verbreden van activiteiten in de haven, zodat deze minder kwetsbaar is voor schommelingen in specifieke marktsegmenten en er nog meer toegevoegde waarde komt. Partijen zetten zich daarbij meer in voor LNG, biobased chemie, circulaire economie, verslogistiek en de maritieme dienstensector.  De achtste prioriteit is zorgen voor voldoende milieuruimte voor ontwikkeling van de haven, in balans met de leefomgeving. Het meest urgent op dat vlak is het vinden van een oplossing voor de problematiek van stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden. De negende prioriteit is aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt, onder andere door het verder ontwikkelen van de locaties voor technisch, havengericht onderwijs, zoals RDM Campus, en door het uitvoeren van het sectorplan Mainport Rotterdam.
De tiende topprioriteit tenslotte is innovatie. Innovatie moet oplossingen leveren voor veel van de hiervoor geschetste vraagstukken. Daarbij spannen de partners zich in om initiatieven op het gebied van kennisontwikkeling, start-ups  en innovatie bij grote bedrijven beter te ondersteunen, onder andere middels fondsen. (Bron: Havenbedrijf Rotterdam)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief