Start praktijkonderzoek innovaties in de binnenvaart

654

Coachteams met professionals vanuit BVB, BTB, TNO, Marin, NEA, CE Delft en Buck Consultants gaan twaalf ideeën begeleiden tot succesvolle innovaties in de binnenvaart. Een deskundige jury selecteerde de ideeën uit 40 inzendingen die via ‘Plan B’ waren ingediend.

planbVoorafgaand aan de selectie van de ideeën is door de professionals geïnventariseerd wat succes- en faalfactoren zijn bij innovaties in de binnenvaart. Op basis van de begeleiding van de 12 geselecteerde innovaties onderzoeken de teams of deze factoren in de praktijk inderdaad worden herkend. Tegelijkertijd brengt de begeleiding de ideeën dichter naar de markt: letterlijk één innovatiestap verder.

De komende maanden zijn op de website www.planbinnenvaart.nl ook de vorderingen van de coachteams te volgen. Daarnaast worden ook de inventarisatie van succes- en faalfactoren en later ook de eindresultaten van het project beschikbaar gesteld. Ten slotte is er een innovatiedepot te vinden waaruit ondernemers inspiratie kunnen opdoen uit eerdere innovaties in de binnenvaart.

De twaalf ideeën

– Brabants kanalenschip (Aura)
Ontwerp van een nieuw klein schip met een laadvermogen van 105 teu. Uitgevoerd met verhoogd gang-boord zonder denneboom, voor meer ballast waardoor gevaren kan worden met 3 lagen high cube containers op de Zuid Willemsvaart. Lees verder

– Containerisatie in de bouwketen
Onderzoek naar een gestandaardiseerde ladingdrager in de bouwketen voor het gecombineerd vervoeren van bouwmaterialen via water-weg transport. Deze draait in het productieproces mee en wordt gebruikt totdat de lading op de bouwplaats is. Doel is om het aantal benodigde transportbewegingen over de weg terug te dringen en het productiesysteem efficiënter te laten verlopen. Lees verder

– Coördinatiecentrum binnenvaart
Deze innovatie richt zich op het realiseren van een co?rdinatiecentrum voor een betere afstemming in de keten die Binnenvaart heet en het verbeteren van informatie-uitwisseling. Het co?rdinatiecentrum heeft naast het verbeteren van informatie-uitwisseling diverse andere kerntaken. Dit zal onder andere zijn de ondernemer kostprijsbewust te maken en dit te communiceren met zijn of haar bevrachter. Lees verder

– De kracht van de combinatie
Dit innovatietraject betreft een samenwerkingsverband tussen drie internet-dienstverleners voor de binnenvaart vrachtenmarkt: Bargelink, LogoS en VAART!Vrachtindicator. Om de drie afzonderlijke al waardevolle instrumenten efficiënter voor de binnenvaart aan te kunnen bieden, moet de informatie van de drie programma?s sneller uitwisselbaar worden. ‘Innovatieve organisaties zijn aantoonbaar succesvoller.’ Lees verder

– Elektrisch varen met verwisselbare power packs
Het idee is om twee elektro motoren te gebruiken d.m.v. pod systeem. Deze worden van stroom voorzien door accupacks die in één of twee 20 voets containers zullen staan. De accupacks zullen op de losplek steeds worden opgeladen. Lees verder

– Huisvuilcontainer transport over water
Het idee is om huisvuil over water te transporteren over een bepaald traject in de Randstad. Zo wordt het huisvuil in containers geperst en dan op een schip geladen en dan vaart het schip richting de afvalverwerkingsinstallatie. Lees verder

– HyRef Power: Walstroom aan boord
HyReF Power ontwikkelt en levert op dit moment pilot brandstof cel systemen welke elektriciteit en warmte genereren uit (Bio-) diesel of (Bio-) gas of (Bio-)Methanol. De diesel versie van de techniek is 100L, maakt geen geluid en produceert 1-3kW elektriciteit en 3-14kW warmte. Op gas voor onder andere LNG schepen zijn hoger vermogens reeds mogelijk. De toepassing levert in feite walstroom aan boord van het schip uit normale beschikbare brandstof. Lees verder

– Juridische modellen
Dit innovatieproject heeft ten doel algemene juridische modellen te gaan ontwikkelen voor de binnen-scheepvaart. Hierbij wordt met name gedacht aan het opmaken van algemene leveringsvoorwaarden voor de schippers en van uniforme charter- en huurvoorwaarden, dit alles in overleg met de betrokken partijen in de markt. Lees verder

– Ms Anda beter vermarkten
Het ms Anda is in 2009 nieuw in de vaart gekomen. Het schip is toen direct uitgerust met Roetfilters en SCR filter. Hierdoor heeft het schip 90% minder NOx en 97% minder PM10. Het doel is onderscheidend te zijn van andere schepen en de toekomstige milieueisen van Maasvlakte 2 voor te zijn. Hiervoor kan een voorkeurspositie voor dit type schip worden gerealiseerd. Lees verder

– Q-Barge
Q-Barge is een nieuw scheepsontwerp en -concept, waarbij kleine vaartuigen flexibel kunnen worden ge-koppeld. Hiermee wil het bedrijf aan de ene kant het dreigend tekort aan kleine schepen op kleine vaarwegen tegengaan, terwijl aan de andere kant, door te koppelen op de grotere vaarwegen, lading zo efficiënt mogelijk kan worden vervoerd. Een shift van binnenvaart naar wegvervoer wordt zo voorkomen. kunnen flexibel worden gekoppeld, zodat op grotere vaarwegen voldoende volume vervoerd kan worden. Lees verder

– Sleutel voor de binnenvaart
Doel is met één sleutel toegang tot alle voorzieningen rondom waterwegen voor de binnenvaart te verschaf-fen. De ecokaart is een verplichte kaart voor de binnenvaart. Elk schip uit de verdragstaten heeft deze ecokaart aan boord. Dit is de sleutel voor alle mogelijke voorzieningen en leidt tot één factuur voor de schipper. Lees verder

– Sluisplanning (Lock system Management)
Lock Management System (LMS) is een sluisplanning-systeem dat rekening houdt met vormen van schepen waardoor overmaatse schuttingen in simulatie mee worden opgenomen. Door het verbinden van tech-nologie?n zoals routeplanners en AIS is het de bedoeling te komen tot minder CO?-uitstoot en advies tot kostenbesparing voor schippers. ‘Innovatieve organisaties zijn aantoonbaar succesvoller.’ Lees verder

Het programma IDVV
Dit onderzoek is onderdeel van het programma ‘Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen’ (IDVV). Binnen dit programma werken overheden,  kennisinstituten, vaarwegbeheerders, vervoerders, verladers, havens en terminals samen aan het beter benutten van de vaarwegen. Rijkswaterstaat is initiatiefnemer van dit programma. Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/IDVV.