SER pleit voor bevordering eerlijke arbeidsmobiliteit

421

DEN HAAG – De regelgeving rond het vrije verkeer van diensten en de detachering moeten nader tegen het licht worden gehouden omdat deze tot een ongelijk speelveld voor werknemers en bedrijven kunnen leiden. De Sociaal Economische Raad (SER) pleit in een ontwerpadvies op aanvraag van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor speciale handhavingsregels voor de transportsector.

Om het draagvlak voor het vrij verkeer van werknemers en vooral voor het vrij verkeer van diensten en detachering te vergroten, is volgens het ontwerpadvies een vertrouwensoffensief nodig. ‘Dit betekent allereerst dat de geldende regels voor het vrij verkeer van op een stevige en doortastende wijze worden gehandhaafd.’ Het ontwerpadvies is positief over de reeds genomen maatregelen en de maatregelen die nog in voorbereiding zijn.

SER pleit voor bevordering eerlijke arbeidsmobiliteitActieplan

Om vertrouwen te winnen bepleit het ontwerpadvies dat het kabinet in overleg met sociale partners een actieplan opstelt voor de bevordering van eerlijke arbeidsmobiliteit in de EU. ‘Dit plan moet vervolgens nationaal en in de EU worden geagendeerd. Voor het vrij verkeer van werknemers zou het actieplan maatregelen moeten bevatten die de gelijke behandeling en bekendheid met rechten en plichten bevorderen. Het actieplan moet verder aandacht vragen voor de inburgering van EU-arbeidsmigranten en hun maatschappelijke en arbeidspositie bevorderen. Ook moeten de kwalificaties van de EU-migranten beter worden benut; veel EU-migranten zijn feitelijk overgekwalificeerd voor het werk dat zij doen.’

Detacheringsrichtlijn

Ook zou het actieplan moeten oproepen tot herziening van de detacheringsrichtlijn. ‘Dit kan betekenen dat het tijdelijke karakter van arbeid in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening wordt benadrukt. Bovendien is verduidelijking gewenst van andere begrippen, zoals loonelementen, onbelaste vergoedingen en toepasselijke arbeidsvoorwaarden.
‘Ook de coördinatieverordening sociale zekerheid zou tegen het licht moeten worden gehouden om een gelijk speelveld te bevorderen tussen binnenlandse en EU-bedrijven en binnenlandse en EU-werknemers. Het ontwerpadvies vraagt tevens aandacht voor de informatierichtlijn, speciale handhavingsregels voor de transportsector en om een grotere inzet op EU-niveau om misbruik en fraude te voorkomen.’

Arbeidsmigratiebeleid

Volgens de SER is grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit een gegeven en een consequentie van de interne markt van de EU en de globalisering. ‘Nederland kan zich niet afsluiten van de wereld en moet dat ook niet willen. Voor onze welvaart zijn we in grote mate afhankelijk van het buitenland. Een pragmatische en effectieve benadering van het arbeidsmigratiebeleid begint bij een breed arbeidsmarktbeleid dat een bijdrage levert aan Nederland als ‘lerende economie’ en een investering is in het aanpassingsvermogen van ons land.’ (Bron: SER/Op de foto SER-voorzitter Mariëtte Hamer)

Nu ook vacatures op TotaalTrans. Plaats een vacature of bekijk ze nu!

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief