RWS verbetert na aanvaringen veiligheid vaarweg Lemmer-Delfzijl

1096
De hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl bestaat uit het Prinses Margrietkanaal (Friesland), het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal (Groningen) verbindt de belangrijke havens Amsterdam en Rotterdam met Noord-Duitsland en ontsluit Groningen en Friesland voor de beroepsvaart. Per jaar worden 200.000 containers over de hoofdvaarweg vervoerd. Prognoses geven aan dat dit aantal de komende jaren blijft stijgen. Ook de schaalvergroting in de binnenvaart zet door. (Illustratie Rijkswaterstaat)

DELFZIJL Rijkswaterstaat werkt de komende jaren aan de verbetering van de inrichting van hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en de informatie en voorlichting aan de vaarweggebruikers. Aanleiding zijn de meerdere aanvaringen op de hoofdvaarweg in de afgelopen tien jaar.

De aanvaringen die in de periode van 2006 tot en met 2016 plaatsgevonden, waren aanleiding voor een uitgebreid onderzoek naar de verbetering van de veiligheid op de hoofdvaarweg. In verreweg de meeste gevallen ging het om schade aan een brug en geleidewerken die een brug of sluis tegen een aanvaring beschermen. Uit onderzoek bleek er geen eenduidige oorzaak te zijn voor de aanvaringen.

Verruiming vaarweg
De aanpassingen aan de vaarweg om die volledig beschikbaar te maken voor grotere schepen (CEMT klasse Va) zijn in volle gang. Een aantal lage bruggen en bruggen met een krappe doorvaart wordt in drie fases vervangen. Met de realisatie van de nieuwe brug bij het Groningse Aduard is straks de eerste fase gerealiseerd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft binnen het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) budget gereserveerd voor de vervanging van de Groningse Gerrit Krolbrug en Paddepoelsterbrug en de Friese bruggen Schuilenburg en Kootstertille. Onlangs maakte de minister bekend dat ze ook gaat investeren in het vervangen van de Friese bruggen Oude Schouw, Spannenburg en Uitwellingerga.

Verkeersmanagement
De huidige diversiteit aan bruggen en bochten vergt volgens Rijkswaterstaat veel van zowel de schippers als de bedienaars van de bruggen. Juiste en tijdige informatievoorziening zowel digitaal, per marifoon, als met eenduidige vaartekens en seinen langs de vaarweg pakt Rijkswaterstaat dan ook met voorrang op.

Samen met de opleidingsinstituten, en brancheverenigingen wordt het gebruik en de verbetering van de informatievoorziening aan boord van de binnenvaartschepen gestimuleerd. Met name op het Prinses Margrietkanaal in Friesland gaat meer aandacht uit naar de recreatieroutes en het informeren van recreatieschippers via de verhuurders. Hiervoor werkt Rijkswaterstaat samen met andere partijen binnen het programma Varen doe je Samen.

Registratie
Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan de verbetering van registratie, feiten verzamelen en analyse van aanvaringen om nog beter inzicht te krijgen in verder te nemen maatregelen. ‘In het vergroten van de veiligheid op de hoofdvaarweg hebben alle betrokken partijen een belangrijke rol’, vertelt Mieke Attema als directeur Netwerkmanagement Rijkswaterstaat. ‘We blijven gezamenlijk investeren in de veiligheid van de hoofdvaarweg.’
‘Met de binnenvaart leveren we een substantiële bijdrage aan de oplossing van het filevraagstuk’, zegt beleidsadviseur Leny van Toorenburg van BLN-Schuttevaer. ‘Daar willen we graag op veilige wijze samen met Rijkswaterstaat invulling aan kunnen geven: we moeten het samen doen.’