Ruim drie miljoen voor extra hoogwatergeul Maas

466

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu trekt 3,2 miljoen euro uit voor een extra hoogwatergeul in de Maas bij Well en Aijen. De minister hoopt met de aanleg van de Zuidgeul toch de zeven centimeter verlaging van de waterstand te halen nu de Noordgeul twee jaar vertraging oploopt.  

De Noordgeul kan pas in 2017 gereed zijn in plaats van in 2015. ‘Ik wil echter graag vasthouden aan het realiseren van de hoogwaterbescherming langs de Maas’, schrijft de minister. ‘Het blijkt mogelijk om de vertraging van de voorziene Noordgeul in het gebied Well-Aijen te compenseren door aanleg van een extra hoogwatergeul, de zogenoemde Zuidgeul. Het betreffende gebied is in het Ruim drie miljoen voor extra hoogwatergeul Maasverleden reeds verworven en zou alleen nog overgedragen dienen te worden aan een natuurbeheerder. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat naar diverse varianten van aanleg van de Zuidgeul komt de zogenoemde beperkte Tracébesluit-variant naar voren als meest kosteneffectief. Deze variant vraagt € 3,2 mln aan meerkosten, welke ten laste gebracht kan worden van de post risicoreservering en onvoorzien van het budget Zandmaas.’

Met de maatregel wordt in 2015 de geplande 7 cm waterstandverlaging gerealiseerd. Het gereed komen van de Noordgeul in 2017 leidt tot enkele extra centimeters waterstandverlaging. De Noordgeul wordt onverkort aangelegd op grond van het contract met de aannemer die dat werk uitvoert. Met de aanleg van de Zuidgeul wordt tevens ingespeeld op de mogelijkheid van verdere rivierverruimende maatregelen in de toekomst.
‘De maatregel heeft daarnaast als gunstig neveneffect de beperking van de plaatselijke oevererosie en sedimentatie benedenstrooms in de Maas. Dit resulteert op termijn in lagere onderhoudskosten. Bovendien wordt door de Zuidgeul een substantiële bijdrage geleverd aan Kaderrichtlijn Water doelen.’