Rotterdam tegen supervisor voor havens

755

Havenbedrijf Rotterdam en ondernemersorganisatie Deltalinqs vrezen dat het voorstel van de Europese Commissie om in elke lidstaat een onafhankelijke ‘supervisor’ voor havens in te stellen zal leiden tot veel onnodige procedures en vertragingen. Deze  ‘supervisor’ zou de havens moeten gaan toetsen op onder andere het vaststellen van de haventarieven en markttoegang.

Rotterdam tegen supervisor voor havensHet voorstel maakt deel uit  van de nieuwe ‘port package’, die de Europese Commissie donderdag heeft gepubliceerd.  Doel daarvan is  de concurrentie in en tussen havens te bevorderen. Dit moet leiden tot méér marktwerking, transparantie, liberalisering en duidelijkheid over de financiering van havens en dienstverlening in havens.

Bureaucratie
De instelling van een  nieuwe ‘supervisor’  met een toezichthoudende taak ondermijnt volgens president-directeur Hans Smits juist de intenties van de EC en werkt bureaucratie in de hand. ‘Het voorstel van de Europese Commissie kent een aantal goede elementen. Het betreft onder andere de rol van het Havenbedrijf als bewaker van de kwaliteit en de beschikbaarheid van de dienstverlening in de haven; het bevorderen van adequate marktwerking in het algemeen en het transparant krijgen van de rol van de overheid bij de financiering van zowel de infrastructuur als de dienstverlening in de haven. Maar in Nederland is een supervisor volstrekt overbodig. Juist na de verzelfstandiging in 2004 heeft het Havenbedrijf met Deltalinqs een convenant gesloten, na toetsing door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Daarin zijn zeer efficiënte en slagvaardige procedures afgesproken om de haventarieven vast te stellen. Bovendien kan iedereen die een klacht heeft, zich  melden bij de NMa.’

Arbitrage
Voorzitter Steven Lak van Deltalinqs, beaamt dit: ‘Wij hebben als klanten van de haven  een goed functionerende overlegstructuur met het Havenbedrijf over de jaarlijkse vaststelling van de haventarieven. In geval van het niet kunnen bereiken van overeenstemming over deze tarieven is voorzien in een onafhankelijke arbitrageregeling.’
Zowel Havenbedrijf Rotterdam als Deltalinqs stellen dat met deze instrumenten  meer dan voldoende is voorzien in het waarborgen van de uitvoering van de nieuwe Europese havenwetgeving. Het instellen van extra toezichtmaatregelen zal alleen maar leiden tot meer administratieve lasten en bureaucratie.
Het Havenbedrijf Rotterdam voert thans overleg met de Commissie en gaat ervan uit dat het voorstel van de Commissie op dit punt zal worden bijgesteld en dat ook het ‘Rotterdams model’ in de nieuwe ‘port package’ zal worden opgenomen. Deltalinqs ondersteunt deze aanpak.