Provincie wil zo snel mogelijk met terminal Flevokust aan de gang

672

De provincie Flevoland werkt in nauw overleg met de gemeente Lelystad verder aan de realisatie van Flevokust, de overslaghaven met containerterminal en industrieterrein ten noorden van Lelystad.

Lelystad vindt exploitant voor containerterminal FlevokustDe provincie wil zo spoedig mogelijk stappen zetten in de ontwikkeling van de haven. Want nu zijn er subsidies beschikbaar, nu is er een containerterminalexploitant en nu zijn er verladers en ondernemersorganisaties die Flevokust ondersteunen. De eerste stap die nu wordt gezet, is de publicatie van een ‘kennisgeving’ in het kader van de wet ruimtelijke ordening.

Afgewezen
Op 17 december 2013 wees de gemeenteraad het voorliggende ontwerp voor Flevokust af, maar een dag later namen Provinciale Staten van Flevoland een motie aan, waarin zij aangeven alle middelen in het werk te willen stellen om Flevokust toch mogelijk te maken. Recent heeft ook de gemeenteraad van Lelystad een motie aangenomen waarin de economische betekenis van Flevokust wordt onderkend en waarin het college wordt verzocht samen met de provincie en andere betrokken partijen te gaan werken aan een plan dat voldoende draagvlak heeft.

Moment benutten
De provincie wil zo spoedig mogelijk met de juridisch planologische procedure aan de slag, want het huidige momentum voor de ontwikkeling van Flevokust mag niet verloren gaan. Nu zijn er bijvoorbeeld subsidies beschikbaar en er is een exploitant voor de containerterminal. Ook hebben verladers interesse getoond om hun Containerterminal Utrecht wordt exploitant Flevokust Lelystadladingen via Flevokust te gaan vervoeren. Met de kennisgeving geeft de provincie een duidelijk signaal af, dat zij het belang van Flevokust voor Lelystad en de regio hoog acht.

Samenwerking
De provincie werkt daarom, in nauwe samenwerking met de gemeente, het Rijk en het waterschap, aan een optimalisatie van de plannen van eind december 2013. De eerste stap in de procedure die nu wordt gezet, is de publicatie van een ‘kennisgeving’. Een kennisgeving is een instrument in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) waarmee de provincie een vooraankondiging doet dat zij van plan is het geldende bestemmingsplan Flevokust aan te passen door het opstellen van een nieuw planologisch-juridische kader. Daarbij is nog niet aan de orde welke partij (provincie of gemeente) de procedure uiteindelijk gaat trekken (inpassingsplan of bestemmingsplan). Dit zal de komende periode, in gezamenlijk overleg tussen provincie en gemeente worden besloten, mede in het licht van de gemeenteraadsverkiezingen. (Bron: Provincie Flevoland)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter