Over zes weken uitspraak ligplaatsen Merwedekanaal

557

DEN HAAG – Over zes weken krijgt de binnenvaart te horen wat het besluit is over het ligplaatsenbeleid Merwedekanaal. Donderdag 26 februari vond de hoorzitting bezwarencommissie ligplaatsenbeleid Merwedekanaal plaats  waar het verweerschrift van Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland en de stukken van de bezwaarschriften aan de orde kwamen.

ASV wil meer informatie over enquête huisvuil binnenvaartDe bezwaarschriften waren  ingediend door de ASV, meerdere schippers, de vereniging Koninklijke Schuttevaer en de heer Westerink . Op de hoorzitting deden het woord: de heer Blazer namens Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Zuid-Holland,  Lenie van Toorenburg (namens de vereniging BLN-Schuttevaer), Jessica van den Akker, David Twigt en Sunniva Fluitsma (namens de ASV).

Kern van de inbreng van de bezwaarden was:
– Dit verkeersbesluit is op een onzorgvuldige wijze tot stand gekomen:

* de betrokkenen zijn niet tijdig ingelicht,
* de betrokkenen (los van de vereniging BLN Schutevaer)  zijn niet geraadpleegd en
* betrokkenen hebben geen inbreng kunnen geven bij de totstandkoming van het besluit,
* er is geen of te weinig onderzoek gedaan om aannames vanuit de provincie te onderbouwen

– Er wordt te weinig rekening gehouden met de behoeften van de gebruikers van het kanaal
– De (negatieve) veranderingen ten opzichte van het vorige verkeersbesluit missen een redelijke grond
– Gedeputeerde Staten is niet bereid geweest werkelijk aanpassingen te doen om de beroepsgroep tegemoet te komen nadat de bezwaren ingediend waren.
– Gedeputeerde Staten claimt dat deze regelgeving noodzakelijk is voor “vlot en veilige doorvaart”. De bezwaarindieners bestrijden dat deze regelgeving daaraan bijdraagt
– De Provincie Zuid Holland handelt in strijd met de beleidsnota Provinciale Vaarwegen en Scheepvaart uit 2006 waarin is verankerd dat de beroepsvaart gestimuleerd dient te worden;  men ziet het belang van de binnenvaart, maar de consequenties die daarbij horen gezien voorzieningen treffen wil men  niet voor zijn of haar rekening nemen.

Handhaving

Op meerdere manieren heeft de ASV duidelijk gemaakt dat er wat betreft de handhaving van het misbruik door ligplaatsnemers op het Merwedekanaal drie zaken zijn:
1) Is de misbruik van deze ligplaatsen zo groot dat er actie ondernomen moet worden?
2) Is het feit dat er soms misbruik van ligplaatsen wordt gemaakt reden genoeg om op deze wijze regelgeving te maken en te handhaven?
3) Is er geen andere wijze om misbruik te beperken die de schippers beter tegemoet komt?

Bevoegdheid

De commissie stelde vragen aan Gedeputeerde Staten waarin men ter discussie stelde of men inderdaad de bevoegdheid zou hebben ook te handhaven op het gedeelte wat tot de provincie Utrecht behoort.

De bezwarencommissie wilde van GS Zuid Holland weten waarom men gekozen heeft voor de mogelijkheid tot ligplaats nemen voor maximaal 7 dagen in plaats van bijvoorbeeld 14 (of meer). Daar wist gedeputeerde zaken niet een overtuigend antwoord op te geven (volgens de ASV). Op de reactie van de provincie dat men anders ‘eeuwig blijft liggen’ reageerde de commissie dat er nogal een gebied ligt tussen ‘eeuwig en 7 dagen’.

Vakantieregeling

In het oude Verkeersbesluit waren schippers gedurende de maanden juli en augustus vrij om net zo lang ligplaats te nemen als men wilde. Die mogelijkheid is in het nieuwe besluit helemaal geschrapt. Volgens GS werd deze vakantieregeling afgeschaft omdat men ook buiten de vakantieperiode contact met hen opnam of men ook daarbuiten van de regeling gebruik kon maken en dat was te veel gedoe. De commissie reageerde daarop met de opmerking dat iedereen altijd uitbreiding van mogelijkheden wil maar dat dat op zich geen reden is de mogelijkheid dan maar te schrappen.

Economische redenen

Ligplaats nemen vanwege het gebrek aan werk is volgens GS geen reden om langer dan zeven dagen te blijven liggen omdat dat oncontroleerbaar zou zijn. De ASV  heeft voorgesteld schippers die aan kunnen tonen werkelijk tot de beroepsvaart te behoren hiervan uit te zonderen.

GS stelde dat men geen enkel voorbeeld had gehoord van schippers die weggestuurd zijn terwijl dat op sociale gronden niet had gemoeten. De ASV bracht daartegenin dat we dat onbegrijpelijk is aangezien men, toen de ASV (Sunniva Fluitsma en David Twigt) in Dordrecht langs is geweest om hierover te praten, wel wist van dit soort gevallen. De ASV heeft ter plekke beloofd de heer Barnhoorn (senior medewerker handhaving provincie Zuid-Holland) op de hoogte te stellen van de diverse schrijnende voorvallen, en ter plekke nog een aantal voorbeelden genoemd.

Capaciteitsproblemen

De provincie Zuid Holland suggereerde vervolgens ter verdediging van haar beleid dat een van de redenen van dit besluit was dat er een capaciteitsprobleem wat ligplaatsen in het Merwedekanaal betreft zou zijn. De ASV vertelde de commissie dat dat in het verleden inderdaad wel eens een probleem is geweest maar dat het type schip wat gebruik maakt van het Merwedekanaal inmiddels zo in aantal afgenomen is dat er nooit meer een ligplaatsprobleem is. Wel werd er door BLN-Schuttevaer  op gewezen dat als men gedwongen wordt het kanaal te verlaten en dan bijvoorbeeld in de haven van Gorkum gaat liggen men daar een plek bezet die juist van groot belang is voor doorgaand verkeer die een overnachtingsplaats nodig heeft, vaak een wat groter type schip.

Veiligheid

De commissie vroeg regelmatig of GS  vond dat de manier waarop de schepen liggen als ze er liggen als ‘veilig’ bestempeld moest worden. Dat moest GS bevestigen. Er lijkt dus geen reden wat veiligheid betreft om schippers te weren.

GS stelt dat er veel alternatieve ligplaatsen zijn rondom het gebied van het Merwedekanaal. Alle partijen die bezwaar hebben ingediend spreken dit tegen. De plaatsen zijn niet geschikt om langer te liggen, zeker niet voor kleine schepen. Bovendien is het milieu (en de portemonnee van de schipper) niet gebaat bij het constant doorvaren naar andere plekken om weer even te mogen liggen.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief