NVB en VNG publiceren modelhavenverordening

541

De wethouders van Meppel en Zwijndrecht hebben vandaag op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) de nieuwe modelhavenverordening uit handen van voorzitter Marijke van Haaren ontvangen.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) werkten samen aan de modelhavenverordening. Doel is het hebben van duidelijke en uniforme regels in havens, ontdaan van overbodige regels en met gelijke rechten en plichten voor de scheepvaart. Het model is een basis waarop gemeenten voort kunnen bouwen met regelingen van zaken die voor hen van belang zijn

NVB en VNG publiceren nieuwe modelhavenverordeningDe Nederlandse Vereniging van Binnenhavens (NVB) streeft al langere tijd naar uniformering van de regels die in (gemeentelijke) havens gelden. In het kader hiervan is de VNG verzocht een bijdrage te leveren aan een op te stellen modelverordening, om deze vervolgens aan gemeenten ter beschikking te stellen. De insteek was te komen tot:
– duidelijkheid en uniforme regels voor de scheepvaart;
– een beter inzicht in rechten en plichten van zowel de scheepvaart als de havenbeheerders;
– eenduidige begrippen;
– een uniforme aanpak van de orde, veiligheid en milieu in havens; en
– een passende set uniforme regels voor verschillende soorten havens zodat geen overbodige regels worden vastgesteld.

Belangen
De VNG gaat dit model aan haar leden, de Nederlandse gemeenten, ter beschikking stellen. Het model is op initiatief van de NVB tot stand gekomen en is gebaseerd op bestaande en in de praktijk functionerende gemeentelijke verordeningen. Deze verordening bevat kaderstellende regels die van toepassing zijn op schepen wanneer deze een haven aandoen die wordt beheerd door de gemeente. Hiermee worden de gemeentelijke belangen beschermd en tegelijkertijd worden de rechten en plichten van zowel de scheepvaart als havenbeheerders inzichtelijker gemaakt. Daarbij heeft deze verordening voor ogen dit alles op een overzichtelijke, duidelijke manier te regelen, ontdaan van overbodige regels en administratieve lasten.

Aanvullend
De bepalingen in deze verordening zijn uiteraard aanvullend ten opzichte van hogere regelgeving, zoals het Binnenvaartpolitiereglement, de Regeling communicatie en loodsaanvragen zeevaart, de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen, de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter