NIWO: ‘Kosten wegvervoer stijgen 2,4% tot 3,1%’

856

Het komende jaar zien Nederlandse beroepsgoederenvervoerders over de weg hun kosten met 2,4 tot 3,1 procent stijgen. In oktober 2012 heeft Panteia/NEA deze prognose in opdracht van de NIWO gemaakt. De kostenstijging is afhankelijk van de deelmarkt en/of het land waarop gereden wordt.

NIWO: ‘Kosten stijgen 2,4% tot 3,1%’De belangrijkste prijsstijgingen betreffen de loonkosten, brandstofkosten, rentekosten en voertuigverzekeringen. Daarnaast is het kosteneffect dat veroorzaakt wordt door congestie en bereikbaarheidsproblemen verwerkt in de kostenraming 2013. Ook de gerealiseerde kostendaling of -stijging in 2012 ten opzichte van 2011 is berekend.

Loonkosten
Voor de loonkostenontwikkeling in 2013 is uitgegaan van het op 8 juni 2012 bereikte onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO voor het beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen, en de ontwikkeling van het werkgeversaandeel van de hierop drukkende sociale lasten. De CAO loopt van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013. Er is afgesproken dat de lonen per 1 januari 2013 met 1,5% stijgen en per 1 juli 2013 nog eens met 0,5%. De totale geraamde loonkostenstijging incl. toename van de sociale lasten komt daarmee op 2,0%. Ook de CAO-vergoedingen gaan per 1 januari 2013 met 1,5% en per 1 juli 2013 met 0,5% omhoog. Voor de overige personeelskosten is de ontwikkeling van het algemene prijsniveau met 2,0% gevolgd.
Van alle kostenposten wegen de loonkosten het zwaarst in de totale kostprijs van het vervoer. In een aantal deelmarkten bestaat de kostprijs voor meer dan de helft uit loonkosten. Het gaat in hoofdzaak om loonkosten van rijdend personeel, daarnaast betreft het de loonkosten van werkplaatspersoneel en overig personeel.

Rentekosten
In 2013 nemen de rentekosten met 22,4% toe. Het renteniveau zal volgens het Centraal Planbureau in 2013 op 2,4% liggen ten opzichte van 2,0% in 2012: een stijging met 20%. Samen met de toename van het in het voertuig geïnvesteerde vermogen, waarvoor als uitgangspunt de stijging van het algemene prijsniveau met 2,0% is genomen, leidt dit tot de genoemde stijging van de rentekosten.

Voertuigverzekeringen
Verzekeringsmaatschappijen hebben voor 2013 een stijging van de WA-premies met 2,0% aangekondigd. Daarnaast stijgt de cascopremie met 3,8%, dat is inclusief de stijging die komt doordat de cataloguswaarde van voertuigen toeneemt. Rekening houdend met de relatieve aandelen van WA- en cascoverzekeringen neemt de kostenpost voertuigverzekeringen in het binnenlands vervoer met 2,9% en in het grensoverschrijdend vervoer met 3,1% toe.

Brandstofkosten
Voor de raming van 2013 is uitgegaan van de ontwikkeling van de kale olieprijs volgens de methodiek van het Centraal Planbureau, waarbij de meest recente realisatie als beste raming voor het komende jaar geldt. Het meest recente maandgemiddelde is die van augustus 2012. Voor de kale olieprijs wordt een toename verwacht van 2,6% in 2013 ten opzichte van 2012, zodat de prijs excl. accijns, btw en heffing in 2013 op gemiddeld € 84,67 per 100 liter komt te liggen. Daarbovenop komt de dieselaccijns, die per 1 januari 2013 met € 0,95 wordt verhoogd naar € 44,03 per 100 liter, vanwege de wettelijk vastgelegde inflatiecorrectie. De voorraadheffing is niet gewijzigd en blijft in 2013 € 0,59. Dit leidt tot een prijs aan de pomp van € 129,29. Daar gaat de korting voor bulkafname van € 2,90 nog vanaf, zodat de dieselprijs in 2013 volgens deze methodiek uitkomt op € 126,39 ten opzichte van € 123,29 in 2012. Voor de brandstofkosten in Nederland is zodoende een prijsverandering van +2,5% geraamd. Voor de prijs van in het buitenland getankte brandstof is uitgegaan van dezelfde ontwikkeling als voor Nederlandse diesel.

Rode diesel
Met ingang van 1 januari 2013 wordt het lagere accijnstarief voor rode diesel afgeschaft. Daardoor vervalt ook de regeling voor grootverbruikers. Voor de deelmarkt koel-vriesvervoer betekent dit een extra kostenstijging van gemiddeld +0,3%.

Overige kostprijsonderdelen
De tarieven voor de motorrijtuigenbelasting worden elk jaar aangepast aan de door de overheid vastgestelde inflatiecorrectie. Per 1 januari 2013 stijgen deze tarieven met 2,2%. Voor de tarieven van het Eurovignet zijn geen wijzigingen aangekondigd. De reparatie en onderhoudskosten stijgen met 2,2%. Voor de afschrijving van het voertuig, de banden en alle overige kostenposten is voor 2013 een stijging van 2,0% voorzien, conform de stijging van het algemene prijsniveau.

Congestiekosten
De extra kostenstijging als gevolg van veranderende congestie en bereikbaarheid wordt elk jaar geactualiseerd. De cijfers liggen voor het tweede jaar op rij een stuk lager, vanwege de forse daling van de filedruk. De kostprijs in de binnenlandse deelmarkt fijnmazige distributie neemt met 0,45% extra toe. Bij algemene distributie bedraagt deze extra kostenstijging 0,18%, bij zeecontainers 0,17%, bij koel-vriesvervoer 0,17%, bij tank/bulkvervoer 0,14%, bij wagenlading 0,10% en bij kippers 0,13%. In het grensoverschrijdend vervoer zorgen congestie en bereikbaarheid voor een extra kostenstijging van 0,12% per jaar bij vervoer op Duitsland. Op België/Luxemburg is dat 0,07%, op Frankrijk 0,08% en op Polen, Spanje en Italië is het 0%. Let wel dat het hier om de jaarlijkse extra kostenstijging gaat, niet te verwarren met de totale congestiekosten die een stuk hoger liggen.

Berekening toe- of afname kostprijs
Aan de hand van de prijsontwikkeling van de belangrijkste kostprijsonderdelen is de verandering van de totale kostprijs berekend, dit is weergegeven in de grafiek. Deze verandering kan per deelmarkt uiteenlopen, doordat de kostprijsopbouw per deelmarkt verschillend is. De kostprijsopbouw wordt elk jaar bijgesteld, wat leidt tot nieuwe wegingsfactoren. De wegingsfactoren worden vermenigvuldigd met de afzonderlijke prijsveranderingen. De optelling van alle gewogen stijgingen/dalingen levert de totale kostprijs in een bepaalde deelmarkt op. Daar bovenop komt het kosteneffect veroorzaakt door congestie en afnemende bereikbaarheid. De totale kostprijsverandering is dus samengesteld uit prijsveranderingen van de kostenposten plus de congestiekosten. Zo komt het dat de kostprijsverandering in de verschillende deelmarkten uiteenloopt van 2,4% bij vervoer op Spanje tot 3,1% bij koel-vriesvervoer binnen Nederland. De gerealiseerde en de geraamde stijgingspercentages van de zes landenrelaties in het niet-gespecialiseerd vervoer staan in de grafiek, evenals die van de verschillende deelmarkten in het binnenlands vervoer.

Representatieve steekproef
De kostenontwikkelingscijfers zijn een afspiegeling van de situatie per deelmarkt en zijn gebaseerd op een representatieve steekproef van transportbedrijven per deelmarkt. De kostprijsopbouw van een individueel transportbedrijf wijkt echter altijd wel af van de gemiddelde kostprijsopbouw, waardoor ook de kostprijsverandering van een individueel bedrijf zal afwijken van de gemiddelde kostprijsverandering. De gehanteerde kostprijsopbouw per deelmarkt (2011) staat in het rapport.

Exclusief tolgelden/ kilometerheffing
In de kostenontwikkeling zijn tariefswijzigingen van tolgelden in verschillende landen niet meegerekend. In Frankrijk wordt tol geheven op de belangrijkste autoroutes en gaan vrachtauto’s vanaf 3,5 ton vanaf juli 2013 een kilometerheffing betalen op Franse wegen die nu tolvrij zijn. Ook in Italië, Oostenrijk, Polen en Spanje moet tolgeld of een kilometerheffing betaald worden. In Polen en Duitsland geldt dit voor voertuigen vanaf 12 ton. In de meeste landen is het tarief afhankelijk van de milieuklasse van de vrachtwagen, soms ook van het aantal assen en het type weg.