Kamp wil exploitatie en vervoer Noordpoololie niet verbieden

530

Minister Kamp zegt de exploitatie en het vervoer van Noordpoololie niet te kunnen verbieden. Kamp antwoordt hiermee op de aangenomen motie van Tweede Kamerlid Vos (PvdA). De Kamer verzocht de regering het transport van zware olie door het Noordpoolgebied te verbieden en zich in Europees verband in te zetten om de winning van olie in het Arctisch gebied van de Europese Unie te verbieden.

Het zeegebied rondom de Noordpool is volgens Kamp volle zee. ‘En op de volle zee geldt op basis van internationaal recht vrijheid van scheepvaart. Een verbod op het vervoer van zware olie op volle zee en in exclusieve economische zones is strijdig met dit recht en zou alleen in internationaal verband tot stand kunnen worden gebracht. Minister kan exploitatie en vervoer Noordpoololie niet verbiedenDe kans op het creëren van internationaal draagvlak dat nodig is voor het instellen van een internationaal verbod op het vervoer van zware olie in het Noordpoolgebied wordt zeer klein geacht.’

Polar Code
Het kabinet verwacht veel meer effect van de momenteel binnen de Internationale Maritieme Organisatie in ontwikkeling zijnde juridisch verbindende internationale Polar Code over veilige en milieuvriendelijke scheepvaart in polaire gebieden. ‘De Polar Code voorziet in extra maatregelen voor een veilige scheepvaart en bescherming van het mariene milieu, specifiek voor schepen die opereren in polaire wateren. Deze internationale code bevat voorschriften voor de scheepvaart op gebieden als ontwerp, constructie en uitrusting van schepen, opleiding van de bemanning, zoek- en reddingsacties en milieubeschermende maatregelen die relevant zijn voor schepen die varen in de onherbergzame gebieden rond de polen. De onderhandelingen over deze code hebben een goede kans van slagen. Daarop wil het kabinet in IMO-verband dan ook inzetten. Het kabinet is van mening dat het inzetten op de in de motie voorgestelde verboden het proces om te komen tot de Polar Code zou frustreren en de bescherming van het Arctisch gebied juist zou belemmeren.’

Oliewinning
Het tweede deel van de motie verzoekt het kabinet om zich in Europees verband in te zetten om de winning van olie op open zee in het Arctisch gebied van de Europese unie te verbieden. ‘De lidstaten van de Europese Unie hebben echter in het Arctisch gebied geen rechtsmacht over land waaraan zeegebieden grenzen en de volle zee in het Arctisch gebied ligt per definitie buiten de nationale rechtsmacht van staten’, schrijft Kamp. ‘Geen enkele EU-lidstaat is Noordpoolkuststaat. Groenland is wel een Noordpoolkuststaat, maar maakt geen onderdeel uit van de Europese Unie. Groenland is weliswaar onderdeel van het Koninkrijk Denemarken, maar op Groenland is sinds 1985 slechts de bijzondere associatieregeling voor landen en gebieden overzee van het Vierde Deel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie van toepassing. Bovendien kan Groenland krachtens de Deense Act on Greenland Self-Government van 12 juni 2009 zelfstandig besluiten nemen over de ontwikkeling, opsporing en exploitatie van voorraden. Het voert het kabinet te ver om Denemarken als lidstaat van de Europese Unie aan te spreken op een recht dat niet bij Denemarken maar bij Groenland zelf ligt. Het kabinet ziet daarom eveneens geen mogelijkheden om aan het tweede verzoek in de motie te voldoen.’ (Bron: Tweede Kamer)

Lees ook:
Greenpeace omsingelt Russische tanker met Noordpoololie
Nederland kan aanvoer van Noordpoololie niet voorkomen

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief