Minister verandert niets aan inzamelen afval binnenvaart

1032

Minister Schultz gaat niets veranderen aan de manier van het inzamelen van afval in de binnenvaart. Ze vindt het veel te vroeg om nu al te concluderen dat de regeling niet werkt en blijft bij het principe ‘de vervuiler betaalt’.

De minister zegt wel te begrijpen dat de wijziging van het inzamelsysteem door de binnenvaartorganisaties als ingrijpend wordt ervaren. ‘Ik sta wel open voor suggesties tot verbetering van het nu ingevoerde systeem. Daarbij vind ik het wel belangrijk dat de sector met één stem spreekt. Voor eventuele wijzigingen blijven de uitgangspunten van een kostendekkende exploitatie en de “vervuiler betaalt” overigens onverkort van kracht.’

Twee uitgangspunten
Bij het invoeren van het systeem zegt de minister twee uitgangspunten te hebben  gehanteerd. ‘Ten eerste dat de vervuiler betaalt voor zijn eigen afval. De overheid Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’kan en wil niet langer betalen voor de uitzonderingspositie die de binnenvaart – als enige bedrijfssector in Nederland – hier tot voor kort in had. Ten tweede schrijft het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag voor dat er een voldoende dekkend netwerk is voor de afgifte van ‘overig scheepsbedrijfsafval. De inzameling moet zowel praktisch als financieel adequaat zijn.’

De minister schrijft verder op vragen van Tweede Kamerlid Bisschop (SGP) dat Rijkswaterstaat over het inzamelingsnetwerk overleg heeft gevoerd met de binnenvaartsector en enkele varianten heeft voorgelegd. ‘De sector is echter niet tot een eensluidend antwoord of voorstel gekomen. Daarom is een variant ingevoerd, waarbij een afweging is gemaakt tussen enerzijds de kosten en anderzijds de wens tot een voldoende dekkend netwerk. Het inzamelen en verwerken van afval is helaas een dure aangelegenheid. Een uitgebreider inzamelnetwerk zou een hoger tarief voor het abonnement betekenen; daar lijkt geen draagvlak voor te zijn bij de sector.’

Alternatieven
Volgens de minister zijn er voldoende alternatieven beschikbaar langs de vaarwegen. ‘Zoals faciliteiten van havens en gemeenten. Het staat de schipper ook vrij om zelf afspraken te maken met een inzamelaar. Overigens is vanuit de binnenvaartbrancheorganisaties aangegeven dat veel schippers huisvuil afgeven in havens waar zij via het havengeld voor betalen. Zij zouden daarom geen abonnement willen afsluiten om ook langs de rijksvaarwegen te kunnen afgeven.’

Abonnementen
Inmiddels hebben 245 schippers een abonnement afgesloten. Ongeveer 45 voor alleen KGA, en circa 200 volledige abonnementen voor KGA en huisvuil. De minister vindt het moeilijk in te schatten hoe dit aantal zich ontwikkelt. ‘Dit aantal is mede afhankelijk van externe factoren, zoals wat de andere verdragslanden en met name de buurlanden nu gaan doen, en of de (gemeentelijke) binnenhavens ook overgaan tot het invoeren van een systeem van afgifte tegen betaling.’

Voor de berekening van een kostendekkende exploitatie is uitgegaan van een aantal van 300 abonnementen in combinatie met de thans vastgestelde abonnementsprijzen. ‘De prijs voor het abonnement wordt overigens steeds voor een jaar vastgesteld. Aan het einde van dat jaar kan de prijs op basis van voortschrijdend inzicht in de werkelijke kosten gewijzigd worden. Dit kan zowel leiden tot een verhoging als een verlaging van de abonnementsprijs. De schipper sluit ook steeds een abonnement voor een jaar af en kan dus per jaar kiezen of hij van het abonnement gebruik wil blijven maken.’

Internationaal
Volgens de minister heeft Nederland via het internationale overleg meerdere pogingen gedaan om een geharmoniseerde invoering te bewerkstelligen. ‘Vanwege het feit dat de lidstaten van het CDNI voor een deel (met name deel C) voor de inzameling van deze afvalstromen nationaal zeer uiteenlopende systemen hanteren, is door de verdragsluitende partijen (naast Nederland zijn dat België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland) besloten dat elk land deel C van het CDNI op dit moment op eigen wijze mag en zal invoeren. De verdragspartijen hebben besloten om deze situatie tijdelijk te accepteren.’

Nederland blijft zich inzetten voor een internationaal geharmoniseerd systeem en bekijkt daarbij volgens Schultz verschillende mogelijkheden. ‘Dit voorjaar staat de harmonisatie opnieuw op de internationale agenda. Het laten betalen voor de afgifte van huisvuil en niet oliehoudend KGA via een opslag op de brandstof kan op dit moment niet. Daarvoor is een verdragswijziging van het Afvalstoffenverdrag noodzakelijk. Een dergelijke wijziging zou veel tijd vergen en bovendien is het de vraag in hoeverre het brandstofverbruik een eerlijke maat is voor de hoeveelheid huisvuil per schip. De verwijderingsbijdrage bij het bunkeren van brandstof is in het afvalstoffenverdrag exclusief bedoeld voor de afgifte van oliehoudend afval.’

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter