Blankenburgverbinding wordt variant Krabbeplas-West

765

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft vandaag de Rijksstructuurvisie ‘Bereikbaarheid Regio Rotterdam en Nieuwe Westelijke Oeververbinding vastgesteld’. Hiermee ligt de keuze voor de variant Blankenburgverbinding Krabbeplas-West definitief vast.

Minister investeert miljoenen in logistiekDe kosten van het project bedragen 1,1 miljard euro waarvan 311 miljoen euro uit tolopbrengsten wordt gehaald. Het besluit betekent een grote stap op weg naar een betere bereikbaarheid in de regio Rotterdam. De voorbereidingen voor een Tracébesluit worden gestart. De aanleg van de nieuwe weg start in 2017.

Minister Schultz van Haegen: ‘De Blankenburgtunnel is een van de ontbrekende schakels in ons wegennet. Met deze stap komt de realisatie van de nieuwe weg een stap dichterbij. Een nieuwe verbinding is van groot belang voor de Rotterdamse haven, het transport van goederen naar het achterland en dus voor de economie.’

Planuitwerking
Met de vaststelling van de Rijksstructuurvisie eindigt de verkenningsfase en start de planuitwerking. In deze fase wordt de Blankenburgverbinding met belanghebbenden verder uitgewerkt en wordt toegewerkt naar het (Ontwerp)-Tracébesluit. Dit besluit beschrijft het gekozen tracé (de weg) en de inpassing van de nieuwe verbinding in de omgeving. Hiervoor zijn vanaf half september al veldonderzoeken gestart op het tracé om meer inzicht te krijgen in de waarden, kwaliteit en samenstelling van de (water)bodem en natuur in het gebied. Ook worden de verwachte milieugevolgen van het project in deze fase verder uitgewerkt in een milieueffectrapport (ProjectMER).
Parallel aan de planuitwerking werkt de regio verder aan de regionale inpassingsvisie waarin concreet wordt uitgewerkt waar de 25 miljoen euro die door de minster beschikbaar is gesteld aan zal worden besteed. De inpassingsvisie maakt onderdeel uit van een breder kwaliteitsprogramma dat door de regio is opgezet.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter