Minister onderzoekt koppeling vergunning en kenteken

697

Minister Schultz van het ministerie van Infrastructuur en Milieu gaat onderzoeken of het koppelen van de vervoersvergunning aan het kenteken van een vrachtwagen nuttig is. De minister antwoordt dit op het rapport ‘De vrachtwagenchauffeur aan het woord’ van de Socialistische Partij (SP). De SP doet in het rapport zes aanbevelingen.

Om de handhaving van cabotage beter te kunnen handhaven had de SP voorgesteld vergunning en kenteken te koppelen. ‘Omdat het bij cabotage niet om Nederlandse kentekens gaat, maar juist om buitenlandse, zal het koppelen van de vergunning aan het kenteken van een voertuig niet bijdragen aan de aanpak van illegale cabotage’, schrijft de minister. ‘Ik Minister investeert miljoenen in logistiekverwacht echter dat een dergelijke koppeling wel een positieve bijdrage zou kunnen leveren aan de handhaving op andere aspecten. De mogelijkheden en de voorwaarden waaronder een koppeling succesvol kan zijn worden daarom in de komende tijd onderzocht.’

Meldpunt
De suggestie van de SP een apart meldpunt transport te openen, is volgens de minister overbodig. ‘De ILT heeft al een Meld- en Informatiecentrum (MIC). Het MIC behandelt vragen en meldingen van zowel burgers en bedrijven als collega-instanties. Het MIC bestrijkt het totale werkterrein van de ILT, dus betrokkenen kunnen hier ook terecht voor meldingen met betrekking tot wegtransport. Het MIC registreert de meldingen, beoordeelt de urgentie en zet meldingen indien nodig naar het betreffende inspectiedomein. Dit kan vervolgens resulteren in (eventueel directe) toezichtacties, incidentafhandeling of een nadere analyse. De ILT zal de meldingen bij het MIC met betrekking tot het wegtransport monitoren.’

Registratie
In het registreren van buitenlandse chauffeurs zien de Belastingdienst, de Inspectie SZW, UWV en SVB volgens de minister onvoldoende meerwaarde. Ze vinden dat de extra administratieve lasten voor werkgevers van een dergelijk meldingssysteem niet te rechtvaardigen zijn. ‘Verder heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat de Belgische meldingsplicht in strijd is met het vrije dienstenverkeer, voor zover het gaat om de registratie van zelfstandigen. Hierdoor kunnen schijnzelfstandigen niet door middel van een meldingsplicht worden getraceerd. Op grond hiervan werd geconcludeerd dat een meldingssysteem geen toegevoegde waarde heeft.’

Hetzelfde geldt volgens Schultz ook voor de handhaving van cabotagevoorschriften. ‘Registratie van buitenlandse chauffeurs die mogelijk binnen Nederland op de weg rijden, geeft daarnaast ook geen inzicht in het door deze chauffeurs eventueel uitgevoerde (illegale) cabotagevervoer.’

Later
De SP wilde verder dat de cabotageregels in de wet worden vastgelegd en dat het aantal inspecteurs wordt uitgebreid. Het eerste is volgens de minister in juli 2013 gebeurd met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet wegvervoer goederen. Op de uitbreiding van het aantal inspecteurs om effectief te kunnen handhaven, komt de minister later terug. Daarvoor wacht ze op het onderzoek naar overtreding van de cabotageregels. (Bron: Ministerie I&M)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter