Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiek

609

Minister Schultz komt medio 2014 met een actieplan voor het aanpakken van de regeldruk in de logistiek. De minister reageert hiermee op het Actal advies ‘Regels in bedrijf: sectorscan logistiek’ om de regeldruk in de logistieke sector te verminderen.

De minister beschouwt het Actal advies als een nuttige en bruikbare bouwsteen bij het vereenvoudigen van wet- en regelgeving en het signaleren van knelpunten. ‘Het advies draagt bij aan een groeiend besef dat regelgeving en toezicht moeten worden aangepast om intermodaal en synchromodaal goederenvervoer te Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiekbevorderen. Deze aanpassingen helpen het logistieke bedrijfsleven te versterken en de concurrentiekracht te vergroten.’

Actieplan
Actal wijst er in haar advies op dat er een integrale aanpak van het kabinet nodig is om de regeldruk in de logistieke sector effectief aan te pakken en adviseert het kabinet om samen met het Topteam Logistiek te komen tot een sectorbreed actieplan waarmee de Actal aanbevelingen worden opgepakt. Schulz komt medio 2014 met het actieplan. ‘Dit actieplan stel ik op samen met de Topsector Logistiek en in goed overleg met het logistieke bedrijfsleven. In ons actieplan gaan wij nader in op de knelpunten zoals die in het Actal advies zijn genoemd. Met de uitvoering van het actieplan wordt in de tweede helft van 2014 een begin gemaakt. De uitvoering loopt gedurende deze kabinetsperiode door.’

Meer tijd nodig
De door Actal voorgestelde harmonisatie van de wetgevende kaders voor wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer vergen volgens de minister meer tijd. ‘Dat komt vanwege  hun VN/EU-regelgevingsachtergrond. Ik ga mij hierover nog nader beraden.

Het advies van Actal
In het advies noemt Actal drie hoofdknelpunten:
1. Het vervoermiddel – en niet het te vervoeren goed- staat centraal in de specifieke regelgeving voor de logistieke sector. Dit beperkt de flexibele inzet van vervoermodaliteiten en de logistieke diensten die daarmee samenhangen.
2. De kwaliteit van toezicht voor de logistieke sector is onvoldoende door een versnipperde invulling en een vaak beperkte dienstverlening.
3. De complexiteit van sectorspecifieke regelgeving is sterk toegenomen. In sommige gevallen is deze voor ondernemers niet meer begrijpelijk en daardoor niet naleefbaar.

Actal adviseert te komen tot een juridisch bestel dat het logistieke netwerk centraal plaatst. Bij deze herziening moet volgens Actal in ieder geval het volgende worden gerealiseerd:
– harmonisatie van de wetgevende kaders voor wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer
– één (digitaal) vervoersdocument voor alle vervoersmodaliteiten
– het schrappen van de juridische belemmeringen voor samenwerking tussen toezichthouders in binnen- en buitenland;
– een eenduidige organisatie van systeemtoezicht voor de logistieke sector
– het houden van inspecties op keteneigen rustmomenten
– het schrappen van de stapeling van douanevergunningen. (Bron: Ministerie I&M)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief van TotaalTrans

Volg TotaalTrans op Twitter