Voorlopig geen geld voor verhogen bruggen containervaart

1059

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu gaat kijken op welke corridors bruggen verhoogd moeten worden voor de containerbinnenvaart. Ze laat dan voor voor die corridors een kosten-batenanalyse uitvoeren. Schultz geeft wel tegelijktijd aan dat in het MIRT voor vaarwegen tot 2028 geen vrije investeringsruimte meer is.

Uit recent onderzoek is gebleken dat de internationale hoogtenormen op kanalen niet meer voldoen aan de praktijk. Afhankelijk van het soort schip, belading en vaargebied, leidt dit ertoe dat containerschepen in bepaalde gevallen minder lagen containers kunnen meenemen, waardoor kosten toenemen voor verladers en de efficiëntie afneemt. De minister deed het onderzoek op verzoek van Koninklijke Schuttevaer.

High cube containers

Bij eerdere metingen in 1996 bleek al dat de afgesproken internationale normhoogtes voor bruggen waarschijnlijk ontoereikend waren op kanalen. Dit werd deels veroorzaakt door de (nieuwe) high cube containers. Vanwege het feit dat het aandeel high cube containers destijds nog Minister kijkt naar verhoging bruggen voor containerbinnenvaartmaar zeven procent van het totaal bedroeg en er internationaal geen wens was om de normen te heroverwegen, is vastgehouden aan de internationale normen.

Inmiddels is het aandeel high cube containers in de markt toegenomen. Het huidige aandeel high cube containers in de totale containerbinnenvaart ligt inmiddels rond de twintig procent. De verwachting is dat dit verder stijgt, aangezien de meeste nieuwbouwcontainers high cube zijn.

Minder beladen

Ook kloppen de in 1992 gehanteerde aannames ten aanzien van de beladingsgraad en inzinking van schepen bij de huidige marktsituaties niet meer. Inmiddels is bekend dat de schepen gemiddeld voor 35% leeg en voor 65% geladen zijn. Dat betekent dat schepen gemiddeld minder beladen zijn en hoger liggen dan eerder aangenomen.

Recente metingen op de Rijn bevestigen dat, vanwege bovenstaande oorzaken, containerschepen met vier lagen containers tegenwoordig veel hoger kunnen zijn dan voorheen, tot wel 11,2 meter, terwijl de norm 9,10 meter is. Voor drielaagscontainervaart kan dat oplopen tot 8,65 meter versus de norm van 7 meter en voor tweelaagscontainervaart 6,0 meter versus de norm van 5,25 meter.

Deze grotere hoogte levert vooral problemen op bij kanalen, waar het waterpeil vrij constant is. Bruggen zijn afgestemd op die normhoogtes, waardoor er, in tegenstelling tot rivieren, op kanalen gedurende het jaar nauwelijks of geen extra speelruimte in hoogte is.

Verlaging waterpeil

Verlaging van het waterpeil op de kanalen om zo meer doorvaarthoogte te creëren is geen reële optie. ‘Dit leidt tot beperkingen in diepgang voor alle bulk- en containerschepen en daarmee tot economische nadelen die naar verwachting veel groter zijn dan de voordelen van extra Minister kijkt naar verhoging bruggen voor containerbinnenvaartdoorvaarthoogte voor alleen het containervervoer. Bovendien heeft waterpeilverlaging ook direct gevolgen voor de waterhuishouding langs de kanalen.

Internationaal

Aangezien circa 66% van de containerbinnenvaart een bestemming of herkomst in het buitenland heeft, is het internationaal aanpassen van brughoogtes volgens Schultz het meest effectief. ‘Ik pols  daarom in internationaal verband in hoeverre buurlanden, op basis van bovenstaande bevindingen, aanpassing van de brugnormen in Europa wenselijk vinden. Aangezien dit tot extra kosten leidt is het de vraag of andere landen daar in mee willen gaan. Parallel aan deze internationale aanpak kan ook worden bezien hoe op nationale schaal om moet worden gegaan met een eventuele aanpassing van brughoogtes.’

Niet op korte termijn

Overigens moet de containerbinnenvaart er niet op rekenen dat het op korte termijn aanpassen van grote aantallen bruggen in Nederland aan een nog nieuw vast te stellen hoogtenorm financieel en uitvoeringstechnisch mogelijk is. ‘Het is niet op voorhand duidelijk of het economisch gezien overal verantwoord is om bruggen te verhogen, gezien de mogelijk zeer hoge kosten, technische (on)mogelijkheden en onzekerheid over de baten op specifieke trajecten.’ (Bron: Tweede Kamer/Foto’s Brolsma Advies)

Lees ook:
Containervaartschip vaart tegen brug Zuid-Willemsvaart

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief