Minder gebruik Betuwelijn

815

Het gebruik van de Betuweroute loopt achter bij de eerdere prognoses. De slechte economische situatie heeft volgens staatssecretaris Mansveld geleid tot zo’n 10 % minder gebruik van de Betuweroute dan dat Keyrail aan begin van 2012 verwachtte. Het marktaandeel van de Betuweroute daalde met één procent.

Minder gebruik Betuwelijn Het volume op de Havenspoorlijn (Maasvlakte-Kijfhoek) is lager dan in 2011; op het A15-tracé (Kijfhoek-Zevenaar) hebben per saldo een kleine 4% meer treinbewegingen plaatsgevonden dan in 2011, zo’n 22.500, gemiddeld zo’n 433 treinen per week in beide richtingen samen. Met name het vervoer van containers per spoor blijft achter, waarbij een teruggang wordt gemeld van 10 tot 15% ten opzichte van 2011.

Het marktaandeel voor spoorvervoer van de Betuweroute op de as Rotterdam- Duitsland en het aandeel in de afwikkeling van alle treinen van en naar Rotterdam is nauwelijks gedaald t.o.v. 2011: in beide gevallen met 1% van respectievelijk 74 naar 73% en van 49 naar 48%. Daarmee is de verwachting dat de Betuweroute in 2012 80% van het vervoer tussen Rotterdam en Duitsland zou afwikkelen, niet gehaald.

Voor 2013 verwacht Keyrail op de Havenspoorlijn een geringe stijging van het aantal treinbewegingen. Op het A15-tracé voorziet Keyrail een stijging van zo’n 10%. In deze positieve verwachting is al uitgegaan van het negatieve effect van een aantal grote buitendienststellingen, waardoor er op het A15-tracé zo’n 2000 treinen minder kunnen rijden. Gedurende het jaar zal het traject Emmerich- Oberhausen gedurende meerdere dagen enkel- of dubbelsporig buitendienst zijn en ook in het Rotterdamse havengebied zijn er buitendienststellingen.

Vooral bulk
Keyrail heeft in 2012 een plan uitgewerkt dat is gericht op het vergroten van het gebruik van de Betuweroute. Omdat dit plan zich richt op de lange termijn is hiervan nu nog geen effect zichtbaar. Als onderdeel van de uitrol van dit plan Minder gebruik Betuwelijn heeft Keyrail dit jaar meerdere bedrijven begeleid bij het uitwerken van hun wensen om meer lading te transporteren via het spoor. Ondanks de aanhoudende economische crisis merkt Keyrail dat er nog steeds ruime interesse bestaat voor de inzet van spoorvervoer. Dit is vooral zichtbaar in het vervoer van bulklading per spoor (granen en liquid bulk).

Aansluiting Duitsland
De besluitvorming binnen het Duitse ministerie om in 2013 de realisatiebeschikking (Finanzierungsvereinbarung) voor het derde spoor te geven loopt volgens plan. De projectorganisatie van DB Netz heeft in 2012 grote vorderingen gemaakt met de planvorming voor het derde spoor. DB Netz verwacht het bouwrecht te krijgen in 2014. Na de Europese aanbesteding kan in 2016 begonnen worden met aanleg van de geluidschermen en kunstwerken. Er is overeenstemming over de inpassing van alle 55 overwegen. Het werk aan het spoor zelf volgt daarna en DB Netz werkt nu aan het bouwplan van het derde spoor. ProRail en Keyrail worden daarbij betrokken en werken aan een scenario waarin de bouwactiviteiten zodanig worden gespreid dat het grensoverschrijdende treinverkeer redelijkerwijs door kan blijven gaan. Binnenkort praten de partijen met de vervoerders over de impact van de bouw op het treinverkeer.
ProRail, Keyrail en het Havenbedrijf brengen de consequenties van de bouw op de capaciteit van de Betuweroute in beeld. IenM zal met betrokkenen de mogelijkheden inventariseren om extra capaciteit voor het goederenvervoer op het gemengde net vrij te maken op een maatschappelijk verantwoorde manier.
De milieueffectrapportage voor het derde spoor aan de Nederlandse kant is overigens gereed. Ik verwacht voor de zomer van 2013 het Tracébesluit te publiceren.