Meer controle op cabotage

802

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu laat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) het komende jaar meer controleren op cabotage. Transport en Logistiek Nederland (TLN) is blij met de toezegging.

Cabotage is het binnenlandsvervoer door een in het buitenland gevestigde ondernemer. Uit het onderzoek naar de omvang van cabotage in Nederland blijkt dat van alle gericht gecontroleerde 163 vrachtauto’s, ongeveer zes procent illegaal caboteerde. Dat cijfer is echter niet representatief omdat de inspectie gericht controleerde op trajecten en vrachtwagens waar de kans op overtreding het grootst leek. Zo werd bijvoorbeeld vooral gecontroleerd op vervoer van en naar de Rotterdamse haven.

Schijnconstructies
De door de ILT uitgevoerde gerichte inspecties lijken in de praktijk effectief en een preventieve werking te hebben. De inspecties geven ook een beeld van overtreding van de regels op plekken waar veel cabotagevervoer te verwachten is, constateert Schultz. Omdat op basis van het verkennend onderzoek nog geen onderbouwd beeld van de omvang van de overtredingen van de cabotageregels verkregen is, komt er een vervolgonderzoek. De minister stelt extra capaciteit beschikbaar aan de ILT voor de gerichte inspecties en vervolgonderzoek met administratiecontroles. De informatie die dit oplevert, kan ook bijdragen aan de aanpak van schijnconstructies in het transport.

Misbruik
TLN hamert al langer op meer capaciteit om beter te handhaven op misbruik van deze vorm van vervoer. ‘TLN snapt dat de feiten en cijfers rondom de omvang van Minister: ‘Geen pot geld voor beperken wachttijden sluizen’(illegale) cabotage nog steeds onduidelijk en onvoldoende betrouwbaar zijn en dat nader onderzoek noodzakelijk is’, schrijft TLN voorzitter Arthur van Dijk. ‘De minister stelt terecht dat de uitgevoerde inspecties geen representatief beeld geven van Nederland. Om een beter beeld te krijgen van de werkelijk omvang van cabotage, is nader onderzoek nodig en wordt meer inspectiecapaciteit beschikbaar gesteld.’

Signaalfunctie
TLN heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk aangedrongen op strenge controles op cabotage en is zeer tevreden met dit besluit van de minister. Al jaren is echter onduidelijk hoe groot de omvang van cabotage werkelijk is. Hoewel volgens schattingen uit dit onderzoek het aandeel cabotage ten opzichte van  het totale binnenlandse vervoer in Nederland gering is (circa 1 procent), gaat er volgens Van Dijk wel een duidelijke signaalfunctie van uit. ‘Een signaal dat vervoer nog goedkoper kan, zeker als je de spelregels niet netjes naleeft. Cabotage wordt veelal uitgevoerd door goedkopere Oost-Europese vervoerders dankzij hun veel lagere loonkosten, ver onder de Nederlandse tarieven kunnen duiken. Handhaving van cabotage is daarom essentieel om oneerlijke concurrentie te voorkomen.’

Sociaaleconomische verschillen

TLN vindt dat cabotage in de EU pas mag worden vrijgegeven op het moment dat de sociaaleconomische verschillen verkleind zijn. ‘Alleen wanneer er sprake is van een gelijk speelveld, kunnen ondernemers in heel Europa eerlijk met elkaar concurreren.’ (Bron: Ministerie I&M)

Volg TotaalTrans op Twitter