Markttoezicht ACM op loodsen functioneert onvoldoende

736

DEN HAAG – Het huidige toezicht van de ACM op de loodsen functioneert onvoldoende . Uit een evaluatie concludeert minister Schultz dat verbetering nodig en mogelijk is.

Het huidige toezicht wordt zowel door de loodsen als ACM ervaren als niet effectief en suboptimaal. De loodsen voelen zich (teveel) op de vingers gekeken door ACM, terwijl ACM het gevoel heeft op de stoel van de ondertoezichtgestelde te moeten gaan zitten om voldoende toezicht te houden.

Vlaamse rechter beslist over loodsenconflict op de ScheldeOnzekerheid

Het is gebleken dat het ACM ontbreekt aan de middelen om te kunnen bijsturen in een aantal belangrijke elementen waaruit de tarieven zijn opgebouwd. Generieke kortingen zijn niet mogelijk en de bewijslast voor specifieke onderbouwde kortingen ligt hoog. De huidige vorm van toezicht brengt voorts veel juridische geschillen met zich mee (beroeps- en bezwaarprocedures) en levert veel administratieve lasten op voor de loodsen. De juridische procedures nemen de nodige tijd in beslag waardoor er lange tijd onzekerheid is over een tarief van een bepaald jaar. Zo is met de uitspraak van 4 september 2013 van het College van Beroep voor het bedrijfsleven duidelijkheid gekomen over de tarieven van 2010, 2011 en 2013. Deze onzekerheid is niet alleen vervelend voor het loodswezen, maar ook voor de gebruikers (zoals de reders), omdat een eventuele bijstelling van de ‘oude’ tarieven moet worden verwerkt in de toekomstige tarieven.

Geen efficiëntievoordelen

Uit de evaluatie blijkt dat de gestelde doelen deels zijn gerealiseerd. Zo is door het markttoezicht de verhouding tussen de prijs en prestatie over de afgelopen periode licht verbeterd. Op het punt van de efficiëntievoordelen is geconcludeerd dat deze tijdens de vijfjarige evaluatieperiode maar zeer beperkt zijn gerealiseerd en bovendien nauwelijks aan de sector ten goede zijn gekomen. Wat betreft de borging van de publieke belangen is geconstateerd dat de veilige en vlotte afhandeling van het scheepvaartverkeer naar voren komt in de kwaliteit van de loodsdienstverlening. Er is bij gebruikers (zoals de reders) en andere belanghebbenden (zoals de havenbedrijven) grote tevredenheid over de door het Loodswezen geleverde dienstverleningskwaliteit. Ook wordt opgemerkt dat het besluit om af te zien van marktwerking door belanghebbenden (met het oog op de borging van de publieke belangen) positief wordt gewaardeerd.

Minister komt met actieplan aanpak regeldruk logistiekOptimaliseren

Bij de huidige vorm van regulering, die is gebaseerd op kostenregulering (cost plus model) worden jaarlijks de kosten voor het loodswezen in kaart gebracht en vervolgens gedeeld door het aantal verwachte loodsreizen in dat jaar. Omdat het aantal verwachte loodsreizen fluctueert, is sprake van schommelingen in de tarieven. In de evaluatie wordt geconcludeerd dat dit tijdens de vijfjarige evaluatieperiode het gevolg was van het gebruik van het huidige reguleringsmodel in combinatie met de economische crisis waarin het aantal verwachte loodsreizen sterk fluctueerde. Gebruikers en andere belanghebbenden hebben daarbij aangegeven dat deze schommelingen in het tarief ongewenst zijn.

Over het proces van tariefvaststelling geven gebruikers aan dat er veel transparantie is van het loodswezen en dat zij dit waarderen en willen behouden. Maar er is wel ruimte voor optimalisering. Zo wordt aangegeven dat de grote hoeveelheid informatie niet altijd even toegankelijk is. Ook hebben gebruikers aangegeven dat zij het rechtstreekse contact met ACM missen.

Verbeteringen

Gezien de bevindingen van de evaluatie wil de minister het huidige toezicht verbeteren en daarbij zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de bezwaren en verbeterpunten die in de evaluatie zijn genoemd. ‘Er zal met minder inspanningen een beter resultaat bereikt moeten worden. De evaluatie biedt daarvoor voldoende aanknopingspunten. Het uitgangspunt dat in 2010 is uitgesproken dat markttoezicht nodig is, blijft gehandhaafd. Er is geen aanleiding om aan dit uitgangspunt te tornen. Sterker nog, nu er geen marktwerking wordt ingevoerd is er juist meer reden om de loodsdienstverlening aan sectorspecifiek markttoezicht te onderwerpen.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief