ASV: ‘Maritieme strategie biedt weinig nieuws en loze kreten’

528

DEN HAAG – Wat de Algemeene Schippers Vereeniging (ASV) betreft biedt nieuwe maritieme strategie van het kabinet  weinig nieuws. ‘Men gaat door op de ingeslagen weg die voor de kleinere bestaande binnenvaartschepen een doodlopende weg is en men schept nergens voorwaarden (betere toekomstperspectieven) waardoor voor de binnenvaart de gevraagde innovaties op een natuurlijke manier kunnen ontstaan.’

ASV wil meer informatie over enquête huisvuil binnenvaart‘Het valt mij op dat in dit hele verhaal (wederom!) voorbijgegaan wordt aan het belang van het behoud van de diversiteit van de binnenvaartvloot. Er wordt volop ingegaan op innovaties ten behoeve van veiligheid en milieu maar ondertussen verdwijnt een heel essentieel deel van die binnenvaartvloot door regelgeving van de CCR en een “vrije markt” met een door de overheid gestimuleerde overcapaciteit, die niet functioneert, zoals we allemaal kunnen weten. Daardoor wordt er op dit moment een essentieel deel van de binnenvaartvloot gesloopt: de vloot tot 1500 ton. Dat levert een negatief beeld op qua milieu en veiligheid want deze schepen worden vervangen door vrachtwagens.
Hele delen van Nederland zijn binnenkort onbereikbaar over water omdat de haarvaten van de vaarwegen niet meer bevaren zullen worden simpelweg omdat binnen 10 jaar deze schepen verdwenen zullen zijn.’

Loze kreten

De woorden milieu en veiligheid worden vaak gebezigd, maar dat beleid ook kan betekenen dat je behoud wat waardevol is zie ik niet in dit stuk terug. De gevolgen van het verdwijnen van dat deel van de binnenvaartvloot die voor 25% van de vervoerde tonnen over water zorgt wordt niet eens genoemd, laat staan dat er beleid op bedacht is. Dit slopen van deze schepen waar nu al een tekort aan is, is nu al aan de gang, waarom wordt daar in dit hele verhaal geen rekening mee gehouden? Het kan toch niet zo zijn dat na een hoorzitting over de gevolgen hiervan betreffende de CCR regelgeving en de vele vragen door Kamerleden gesteld het Ministerie hier nog steeds niet van op de hoogte zou zijn. In ieder geval hebben wij als ASV hier constant op gehamerd. Ik lees in deze stukken dat men dit alles naast zich neerlegt en net doet alsof de maatschappij vanuit de uitgangssituatie zoals hij nu is verbeterd dient te worden, geen rekening houdend met een negatief effect, opzettelijk ingezet door de CCR en kennelijk ondersteund door dit Ministerie, wat in de komende jaren zijn effecten heeft.

Ontwikkelingen genegeerd

Een beleidsplan is geen beleidsplan als u opzettelijk een aantal (mede door het ministerie IenM) ingezette ontwikkelingen die verregaande gevolgen hebben voor de maatschappij negeert.
In de inleiding van de Maritieme strategie staat: “Met andere woorden: de cluster als geheel biedt meer dan de som der delen en is een stabiele, kapitaalintensieve en hoogwaardige topsector en daarmee een drijvende kracht voor een welvarende toekomst. Midden in de maatschappij en open voor samenwerking. Het is ons nationale visitekaartje als het gaat om innovatie, durf en ondernemingszin.”

Gedrag van de minister

Meer dan de som der delen betekent dat men waarde zegt te hechten aan het geheel van (wat ons betreft) de binnenvaartvloot. Dat is mooi geschreven maar in strijd met het gedrag qua beleid en regelgeving waar men een duidelijk onderscheid blijkt te maken tussen wat nog mag Minister: ‘Nog geen alternatief gehad voor huisvuil binnenvaart’blijven bestaan (grote en nieuwere schepen) en wat geacht wordt te verdwijnen (binnenvaartschepen kleiner dan 1.500 ton). Om dit te onderbouwen zou ik hier bij willen benoemen dat de overheid ondertussen heeft ingezet op versobering van openingstijden van vaarwegen die van belang zijn om het vrachtverkeer over de weg terug te dringen.

Door versobering en achterstallig onderhoud beperkt de overheid (besluit van minister Schultz) de benutting van de kleinere vaarwegen. Ergo, men benadeelt de (kleinere)binnenvaart ten opzichte van het wegvervoer. Sterker, er is sprake van concurrentievervalsing, immers de kleinere binnenvaart ligt sneller (vroeger en vaker) voor sluizen die niet meer schutten, bruggen die niet meer draaien, en dus stil waar de  vrachtwagens door kunnen rijden. Technische specialisten kunnen veel maatregelen bedenken, maar als je tegelijkertijd zoveel milieuwinst verloren laat gaan ben je bezig met het bekende water naar de zee te dragen.

Green Award en innovaties

Met betrekking tot de Green Award bijvoorbeeld: ook hier is een verdeling gemaakt tussen de voorlopers en bestaande schepen met oudere motoren die omgebouwd zijn en aan de specificaties voldoen maar geen Green Award krijgen omdat het een oude bestaande situatie betreft. Dat is niet bepaald motiverend voor eigenaars van oudere schepen. In de ogen van vele schippers lijkt het er wel erg op dat er alleen innovaties bij nieuwbouw gestimuleerd wordt en (bewust) de bestaande schepen genegeerd worden. Ons inziens een slechte zaak aangezien er alleen wat te winnen valt op milieugebied als je daar de hele sector op een positieve wijze in betrekt (dus niet via strafmaatregelen als hogere havengelden maar via tegemoetkomingen). (Wij kunnen natuurlijk de voorbeelden noemen en deze beweringen staven aan de hand van bepaalde schepen). Als de overheid deze bovenstaande gevallen negeert zoals de overheid nu doet, is die zelfde overheid bewust bezig om innovatie op oudere binnenvaart te ontmoedigen.

Veiligheid onderbelicht

Ook qua veiligheid valt er meer te zeggen dan stimuleren van innovaties en regelgeving over technische eisen waar alles op gericht lijkt te zijn. De ASV durft te beweren dat op dit moment de grootste bedreiging van de veiligheid in de binnenvaartsector de slechte verdiensten zijn en de daarmee gepaard gaande stress, oververmoeidheid, onderbezetting en onderbetaald personeel.
Om mensen te stimuleren om in de maritieme sector te komen werken moet men eerst zorgen dat er een fatsoenlijke verdienste tegenover komt te staan. Zolang dit niet gebeurt zal deze sector genoegen moeten nemen met werkende uit de lage loon landen, hetgeen de veiligheid niet ten goede komt. Wij willen u vragen eens vanuit Bratislava te kijken hoeveel vrachtwagens vanuit het Ruhrgebied hier naar toe rijden, dan is hier nog een hele markt voor de binnenvaart open,en dat alles waarbij we nu al een tekort zien aan schepen van 1000 tot 1200 ton.’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief