Katoen Natie haalt bakzeil in conflict Antwerpse tonnenmaatverplichtingen

750

De Antwerpse kortgeding rechter heeft Katoen Natie in het ongelijk gesteld in de stelling dat het ontoelaatbaar is van het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) om bij de toepassing van de tonnenmaatverplichtingen voor de terminals rekening te houden met de impact van de economisch-financiële crisis.

Sinds medio november 2012 werd het Gemeentelijk Havenbedrijf vanwege Katoen Natie bestookt met klachten over Katoen Natie haalt bakzeil in conflict tonnenmaatverplichtingenhet gevoerde tonnenmaatbeleid. ‘De stelling van de heer Fernand Huts kwam er immers op neer dat het Havenbedrijf er zonder meer toe gehouden is om de contractueel voorziene vergoedingen voor niet-gerealiseerde tonnenmaatverplichtingen op te leggen’, schrijft het GHA. ‘Volgens de heer Huts en Katoen Natie was het aldus ontoelaatbaar om bij de toepassing van de tonnenmaatverplichtingen rekening te houden met de impact van de economisch-financiële crisis op de betrokken concessies. Deze stelling werd door de kortgeding rechter in Antwerpen (rechtbank van koophandel) verworpen.’

Eenzijdig wijzigen
De rechter heeft geoordeeld dat de goederenbehandelaars op het Deurganckdok (Antwerp Gateway en PSA) werkzaam zijn op basis van een domeinconcessie. ‘De rechter aanvaardt dat de techniek van de concessieovereenkomst een bijzonder instrument is ter realisatie van het havenbeleid, en kadert in de verwezenlijking van het openbaar havenbelang. Bovendien erkent de rechter dat het Havenbedrijf in het kader van een concessieovereenkomst, om redenen van algemeen belang, over de mogelijkheid beschikt om eenzijdig het contract te wijzigen. Aldus erkent de rechter dat er geen verplichting was voor de haven om – zoals door de heer Huts herhaaldelijk was geëist – zonder meer toepassing te maken van het contract.’

De rechter erkent weliswaar dat Katoen Natie gerechtigd is om de wettigheid van de genomen beslissing van het Havenbedrijf voor de Raad van State te betwisten. Katoen Natie heeft trouwens ook een dergelijk beroep ingediend.

Niet correct
Het Havenbedrijf is tevreden dat nu door een onpartijdige rechter wordt erkend dat het standpunt van de heer Huts en Katoen Natie juridisch niet correct is. ‘Het Havenbedrijf voelt zich daardoor gesteund om, in het algemeen belang en in het belang van de haven, de tonnenmaatverplichtingen aan te wenden als een positief instrument voor de realisatie van een optimaal ruimtegebruik. De beslissing om de initieel vastgestelde doelstellingen inzake tonnenmaatverplichtingen voor het Deurganckdok te vervangen door de doelstelling om 25% beter te presteren dan de range Hamburg – Le Havre, kadert in een ambitieuze doch realistische strategie om Antwerpen verder te verankeren als de tweede belangrijkste haven van Europa.’

Meer over de haven van Antwerpen:
Katoen Natie claimt 16.000 euro per staker
Drugshandelaren hacken site containerterminals
Vlaamse en Nederlandse zeehavens lanceren website ‘Duurzame Zeehavens’
Verre Oostendienst AEX1 keert terug naar Antwerpen
Total steekt 1 miljard in modernisering productiecomplex Antwerpen

twitter