Inspectie intensiveert komende jaren controle tachograaffraude

716

De Inspectie Leefomgeving en Transport gaat de komende jaren strenger controleren op tachograaffraude. Van incidenten is volgens de Inspectie al lang geen sprake meer. De Inspectie schrijft dit in haar meerjarenplan 2014-2018.

Het overgrote deel van de bedrijven actief in goederenvervoer over de weg presteert qua naleving van wet- en regelgeving noch goed noch slecht. ‘Veel ondernemers zoeken de grenzen van de regelgeving op vanwege de hoge concurrentiedruk en de lage winstmarges. Regelmatig wordt die grens ook overtreden, met als resultaat oververmoeide chauffeurs en grote schade aan het wegdek door overbeladen vrachtwagens.’

Geen incidenten

Uit recente Europese en nationale gegevens lijkt gefraudeerd te worden met 25 tot 30% van de digitale tachografen in risicovolle sectoren. In de afgelopen periode heeft de inspectie bij weginspecties in samenwerking met de politie vastgesteld dat goederenvervoerders (met name) de digitale Boetes tachograaffraude fors omhoogtachograaf veelvuldig manipuleren. Informatie van buitenlandse handhavende instanties en importeurs van bedrijfsvoertuigen onderschrijft die constatering. Manipuleren van tachografen leidt tot ongewenste situaties (verkeersonveiligheid en concurrentievervalsing), die de inspectie in nauwe samenwerking met de politie en de RDW met thematische en risicogerichte controleacties bestrijdt. Bij manipulatie volgt een bedrijfsinspectie bij de onderneming. Ook wordt bij elke reguliere weginspectie door de inspectie op manipulatie gelet. Omdat de inspectie meer digitaal inspecteert en de betrouwbaarheid van (opgevraagde) digitale tachograafgegevens van essentieel belang is, heeft de aanpak van manipulatie een hoge prioriteit.

Moe en overbeladen

De andere grootste risico’s in het wegtransport zijn volgens de Inspectie vermoeidheid van de chauffeur en overbelading. Uit de gegevens afkomstig uit de overbeladingsmeetlussen op de weg blijkt vijftien procent van de passerende vrachtwagens overbeladen.

De inspectie haalt overbeladen vrachtwagens van de weg en weegt ze op een in de nabijheid gelegen terrein van Rijkswaterstaat. ‘Deze wegingen leiden bij overtredingen tot een strafrechtelijke afdoening conform het handhavingsbeleid dat de inspectie met het Openbaar Ministerie is overeengekomen.’

In het goederenvervoer speelt (over)vermoeidheid van chauffeurs in minimaal 10 tot 15 procent van het aantal verkeersongevallen een rol. De geconstateerde rij- en rusttijden vormen een indicator voor de vermoeidheid van de chauffeur.

Digitale inspecties

Behalve fysieke inspecties voert de inspectie ook digitale inspecties uit. Zij informeert vervoerders aan de hand van overschrijdingen die zij met weigh in motion-meetlussen heeft geconstateerd.

Voor cabotage, het binnenlands vervoer door buitenlandse vervoersondernemingen in Nederland, geldt een Europese Verordening. Door de recente wijziging van de Wet wegvervoer goederen (WWG) kunnen overtredingen van de cabotagebepalingen strafrechtelijk worden aangepakt.

De inspectie zet een inventariserend onderzoek naar overtredingen in de cabotage in 2014 voort.

Ook neemt de Inspectie binnen het goederenvervoer deel aan onderzoeken naar arbeidsmarktfraude onder regie van de I-SZW. Dit betreft ongeveer twintig onderzoeken. (Bron: ILT)

Bekijk alle foto’s in het oranjealbum

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief