Hof van Twente tegen uitbreiding goederenvervoer over Twentekanaallijn

824

Hof van Twente tegen uitbreiding goederenvervoer over TwentekanaallijnHet college van burgemeester en wethouders van gemeente Hof van Twente vindt dat de plannen voor de toename van het goederenvervoer over de zogenaamde Twentekanaallijn (langs Goor en Delden) té grote gevolgen heeft voor de leefbaarheid in deze kernen. Wethouder Ben Eshuis: ‘Gezien de te grote aanslag op de leefbaarheid achten wij een uitbreiding van goederenvervoer over de Twentekanaallijn onaanvaardbaar.’

Het plan voor de Twentekanaallijn staat opgenomen in het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Goederenroute Oost Nederland (PHS). Het college van B&W twijfelt aan het gegeven in de MER (Milieueffectrapportage) dat aan de nieuwe geluidswet  wordt voldaan. ‘Voldoen aan deze wet sluit echter niet uit dat de overlast toch in belangrijke mate toeneemt. Om de Twentekanaallijn geschikt te maken voor het Goederenvervoer in het kader van PHS wil het ministerie in Delden en deels in Goor 4 meter hoge geluidschermen aanbrengen. Dit belemmert het huidige vrije uitzicht van de aanwonenden en beïnvloedt de leefbaarheid zeer negatief.

Het college twijfelt er verder aan of het probleem van trillinghinder voldoende verankerd wordt in wetgeving, waardoor voor burgers de leefbaarheid mogelijk toch wordt aangetast en zij veel meer overlast ervaren. ‘De MER geeft aan dat voor 999 gebouwen langs deze lijn de streefwaarde overschreden zal worden. Hoe wordt gewaarborgd dat er door de toename aan goederentreinen over een  Hof van Twente tegen uitbreiding goederenvervoer over Twentekanaallijnspoortraject geen trillinghinder optreedt voor aanwonenden? In de geraamde kosten, tussen de € 397 en € 526 miljoen, zijn de kosten van maatregelen ten aanzien van trillingen nog niet meegenomen. Verder heeft de realisering van de Twentekanaallijn heeft aanzienlijke gevolgen voor de oversteekbaarheid van de spoorwegovergangen in Goor en in Delden.’

Veiligheid
De gemeente Hof van Twente sluit zich bovendien aan bij de reactie die vanuit de Veiligheidsregio Twente wordt gegeven. De Veiligheidsregio geeft nadrukkelijk uiting aan haar zorg ten aanzien van de veiligheid op en rond het spoor en aan de bereikbaarheid van het spoor in geval van een calamiteit.

Prognose
De prognoses over het aantal treinen dat over de Twentekanaal gaat rijden, zijn verschillende keren naar beneden bijgesteld. ‘Deze bijstellingen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de economische crisis van de laatste jaren. Het college maakt zich grote zorgen over de waarde van de naar beneden bijgestelde prognoses die nu zijn gebruikt bij deze MER. Het college vraagt zich af of die prognosecijfers mogelijk binnen enkele jaren niet weer achterhaald zijn, als de economie weer aantrekt en het aantal goederentreinen mogelijk weer hoger gaat worden dan nu verwacht.’

Illustraties: NoRail.nl