Zienswijze Centraal Overleg Vaarwegen op Waterplan

429

ROTTERDAM – Het Centraal Overleg Vaarwegen (COV) heeft een zienswijze ingediend op het ‘ontwerp Nationaal Waterplan 2016-2021’. Het Nationaal Waterplan (NWP) is het Rijksplan voor het waterbeleid in Nederland. Het Nationaal Waterplan beschrijft welke maatregelen nodig zijn om Nederland veilig en leefbaar te houden. Ook de (economische) kansen die water biedt komen aan bod.

Het COV dient zienswijze in op Nationaal waterplanHet COV vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen namens de verladende industrie langs vaarwegen (EVO), de professionele vaarweggebruikers (BLN-Koninklijke Schuttevaer) en de natte waterbouw (VBKO). Deze organisaties komen gezamenlijk op voor de instandhouding en verbetering van de Nederlandse vaarwegen.

Het COV heeft de volgende zaken in de zienswijze beschreven:

  • Het COV is tevreden dat bij maatregelen in het rivierbed, consequenties voor beheer en onderhoud van de vaargeul voorkomen moet worden.
  • Het COV is tevreden dat de kosten van extra onderhoud en baggerwerk op conto van de initiatiefnemer komen en niet langer drukken op het reguliere onderhoudsbudget.
  • Het COV  vraagt aandacht voor goede participatie van de gebruikers in het uitvoeringstraject van het Deltaprogramma en pleit voor een initiërende rol voor de Deltacommissaris en het OIM.
  • In het kader van het voorzieningenniveau vragen wij bij watertekorten de hoofdvaarwegen en hoofdtransportassen te laten prioriteren t.o.v. het regionale watersysteem.
  • In het belang van de binnenvaart vragen wij rivierverruimende maatregelen minimaal in te zetten en vaker te kiezen voor dijkversterking.
  • Het COV adviseert meekoppelkansen goed te benutten en daarbij het scheepvaartbelang mee te nemen.
  • Het COV acht het noodzakelijk om tijdig te anticiperen op voldoende pompcapaciteit bij sluizen.
  • Het COV vraagt waarborgen dat maatregelen geen extra waterstandverlaging veroorzaken bij middelbare en lage waterstanden.
  • Het COV vraagt in de ontwerpen van natuurvriendelijke oevers het advies van Deltaris: ‘Vlot en veilig vaarweggebruik bij natuur(vriende)lijke oevers’ op te volgen.

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief