Helft transportbedrijven houdt zich niet aan de arbo-regels

420

Meer dan de helft van de bedrijven in de transport en logistiek (55%) houdt zich niet aan de regels. Vooral kleinere bedrijven schieten tekort in het naleven van de arbowetgeving. Dit blijkt uit de rapportage 2014 van de Inspectie SZW over de arbeidsomstandigheden in deze sector.

Uit de inspecties – die plaatsvonden van 2011 tot en met 2013 – blijkt dat werknemers in de sector transport en logistiek blootstaan aan verschillende risico’s. ‘Werkgevers hebben die risico’s niet altijd in beeld en ze nemen niet altijd afdoende maatregelen om de risico’s te beperken of te beheersen.’

Helft transportbedrijven houdt zich niet aan de regelsHandhaven

Bij neer dan de helft van de inspecties (55%) moest de Inspectie in verband met een overtreding handhavend optreden: meestal met een waarschuwing of een eis tot naleving. Een veelvoorkomende overtreding was het ontbreken of niet actueel zijn van een risico-inventarisatie en -evaluatie.

Het aantal slachtoffers van arbeidsongevallen in de het wegvervoer en distributie vertoont een licht dalende trend: 193 in 2010, 172 in 2011, 164 in 2012. De belangrijkste risico’s zijn hier aanrijd- en valgevaar. Bij een aanzienlijk deel van dit soort ongevallen is een heftruck betrokken.

Zowel voor het veilig werken met ‘gegaste’ containers als voor het voorkómen van inpandige uitstoot van dieseluitlaatgassen wijzen de resultaten van de inspecties op een verbetering van de naleving.

Voor het risico agressie en geweld bleek in deze deelsectoren dat een groot deel van de bedrijven dit niet goed in beeld heeft en geen of onvoldoende maatregelen heeft genomen om het te beheersen.

Aanpak schijnconstructies

De Inspectie SZW blijft in de komende jaren bijdragen aan gezond en veilig werk voor iedereen, maar ook aan eerlijk werk. In de gehele arbeidsmarkt, waaronder ook de sector transport, ziet de Inspectie SZW ongewenste situaties zoals uitbuiting, mensenhandel of ongelijke behandeling. In 2014 en 2015 gaat de Inspectie SZW door middel van risicogestuurde inspecties verder met het blootleggen en ontmoedigen van zogenoemde schijnconstructies in deze sector. De aandacht gaat bij inspecties vooral uit naar notoire overtreders en ernstige misstanden. Daarbij werkt de Inspectie SZW nauw samen met andere rijkstoezichthouders, voor de transport en logistieke sector is dat met name de Inspectie Leefomgeving en Transport en de belastingdienst. Daarnaast zal de Inspectie SZW de sociale partners in de transportsector ondersteunen bij het controleren en stimuleren van bedrijven om CAO-afspraken na te leven en zo misbruik van werknemers – bijvoorbeeld door onderbetaling van de CAO – tegen te gaan.

Herinspecties

Bedrijven die tijdens de inspecties niet op orde waren, krijgen opnieuw een bezoek van de Inspectie. Dat is dit jaar (2014) reeds gestart en gaat door tot het bedrijf de arbeidsomstandigheden op orde heeft. Bij herhaling van de overtredingen worden de sancties steeds zwaarder, zo worden de boetes hoger. (Bron: Inspectie SZW)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief