Havenbedrijf Antwerpen maakt 88,7 miljoen euro winst

518

ANTWERPEN – Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen heeft het boekjaar 2014 afgesloten met een winst van 88,7 miljoen euro. Van de winst wordt 21,3 miljoen euro uitgekeerd als dividend aan de stad Antwerpen, 67,4 miljoen euro wordt toegevoegd aan de reserves. In 2013 sloot het Havenbedrijf het boekjaar af met 54,6 miljoen euro winst.

Nieuw havenhuis Antwerpen krijgt steeds meer vormDe belangrijkste elementen bij het resultaat van 2014, in vergelijking met 2013, zijn de volgende:
• De behandelde ladingvolumes en totale bruto tonnenmaat van de zeeschepen zijn in 2014 toegenomen wat, samen met de tariefaanpassing van 1,2%, de omzetcijfers positief beïnvloed heeft. De omzet steeg van 275,4 miljoen euro in 2013 tot 284,9 miljoen euro in 2014. De betoelagingen die voortvloeien uit het havendecreet zijn daarentegen gedaald. Die werkingstoelagen zijn een tussenkomst in de kosten die het Havenbedrijf maakt bij het uitvoeren van taken die op basis van het havendecreet tot de decretale taakstelling van de Vlaamse overheid behoren of die kunnen betoelaagd worden. Zo is de betoelaging van baggerwerken in de maritieme toegang in 2014 verder verlaagd en ook het uiteindelijke toegekend bedrag voor 2013 is lager uitgevallen dan ingeschat.

• De bedrijfskosten daalden, vooral omdat in 2014 minder voorzieningen voor milieurisico’s dienden opgenomen te worden dan in 2013. Waar in 2013 nog 43,4 miljoen euro werd voorzien, bedroeg dat bedrag in 2014 18,8 miljoen euro. De verdere opbouw/besteding van de voorziening voor pensioenen vormt met 13,8 miljoen euro het belangrijkste deel van deze kosten voor voorzieningen. Daarnaast daalden ook de personeelskosten met 1,4%. De belangrijkste reden hiervoor is een daling van de betaalde voltijdse equivalenten met 2,5% (van 1654 naar 1584 VTE’s eind 2014). Het aantal personeelsleden in operationele en service diensten nam af, vooral omwille van bedrijfsherstructureringen. Aangezien er werd geopteerd om natuurlijke vertrekkers niet of minder te vervangen, ging deze evolutie niet gepaard met naakte ontslagen. Voor andere personeelsleden werd/wordt via heroriëntering een oplossing binnen het bedrijf gezocht.

• Het Havenbedrijf ging ook in 2014 onverkort verder met de uitvoering van het investeringsplan dat in 2010 werd goedgekeurd. Zo werd er vorig jaar meer dan 10 miljoen euro geïnvesteerd in de verdiepingswerken aan de Noordzeeterminal. Na de voltooiing van de werken, die in september van dit jaar klaar zullen zijn, zal de diepgang van de ligplaatsen aan de terminal -17 meter TAW bedragen, waardoor de grootste containerschepen er probleemloos kunnen aanmeren.

• De financiële opbrengsten zijn toegenomen omdat meerwaarden gerealiseerd zijn bij de verkoop van een aantal beleggingsproducten. Het Havenbedrijf heeft in de voorbije jaren een belangrijk deel van zijn geldbeleggingen toegewezen aan obligatiefondsen. Daarmee zijn in de voorbije jaren niet gerealiseerde meerwaarden opgebouwd. Omwille van het lage niveau van de rentevoeten is een gedeelte van deze obligatiefondsen verkocht waarbij de latente meerwaarden op de verkochte fondsen gerealiseerd zijn. De gelden zijn herbelegd in fondsen die een lager risico op waardedaling hebben bij een eventuele stijging van de rentevoeten. (Bron: Haven Antwerpen)

Lees ook:
Minder winst haven Rotterdam

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief