Haven Rotterdam positief over aanbevelingen Onderzoeksraad inzake Odfjell

561

Het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs zijn positief over de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gedaan naar aanleiding van de incidenten bij Odfjell Terminals Rotterdam. Terecht stelt de Onderzoeksraad dat bedrijven primair verantwoordelijk zijn voor de eigen veiligheid, wordt de ketenverantwoordelijkheid van de chemiebedrijven benadrukt en  wordt een systeem van integrale regionale vergunningverlening, toezicht en handhaving bepleit met de mogelijkheid voor de staatssecretaris om in te grijpen als dat nodig is.

Deltalinqs en het Havenbedrijf vinden het een goede zaak dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid een gedegen onderzoek rondom de veiligheid van Odfjell Terminals Rotterdam in de afgelopen jaren heeft gedaan. Beide organisaties delen de conclusies en aanbevelingen van het rapport.

Eigen verantwoordelijkheid
Ten eerste onderschrijven Deltalinqs en het Havenbedrijf dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheidssituatie op hun bedrijfsterrein. De tweede aanbeveling Haven Rotterdam positief over aanbevelingen Onderzoeksraad inzake Odfjellgaat in op het thema ketenverantwoordelijkheid. Beide partijen onderschrijven het belang daarvan en vinden dat met name het bedrijfsleven en de brancheorganisaties dit nader moeten uitwerken. Partijen moeten samen voor meer helderheid zorgen over verantwoordelijkheden in de keten.

Brzo-toezicht
De aanbevelingen over transparantie en Brzo-toezicht en -handhaving passen in het uitgangspunt dat burgers recht hebben op duidelijke informatie over de veiligheid van bedrijven in hun omgeving, en dat bedrijven recht hebben op duidelijk toezicht en handhaving. Dat laatste kan het beste met een Brzo-RUD (Regionale Uitvoerings Dienst) waarin naast de milieudienst ook de veiligheidsregio c.q. brandweer en de Inspectie SZW een plek hebben en proactief samenwerken. Door dit te combineren met de mogelijkheid voor de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu om in te grijpen,  wordt het beste van twee werelden gecombineerd.

Precies weten
Hans Smits, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam: ‘De inspectiediensten moeten precies weten wat er speelt bij de bedrijven. In de regio gevestigd zijn om goed op de hoogte te zijn van wat er speelt. Ze moeten in de regio onaangekondigde, gezamenlijke inspecties kunnen houden en de bevoegdheden hebben alle relevante beslissingen te nemen. Door de staatssecretaris tegelijkertijd een aanwijzingsbevoegdheid te geven kan deze op elk moment ingrijpen. Die bevoegdheid van de staatssecretaris is goed te regelen in een convenant.’

‘Druk is prima’
Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs: ‘Het Rotterdamse bedrijfsleven wil toonaangevend zijn op het gebied van de veiligheid. Binnen Deltalinqs University delen bedrijven kennis en ervaring. Daardoor leren we van elkaar hoe we kunnen verbeteren en ontstaat er druk op de bedrijven die minder presteren, of zich onttrekken aan het gezamenlijk werken aan de veiligheidscultuur in ons havengebied. Die druk is prima. Daarbij helpt het als we ook regelmatig de ervaringen en bevindingen van de inspecties met elkaar delen.’

Meer over Odfjell:
‘Toezichthouders grepen te laat in bij Odfjell’
LG Terminals en Odfjell Terminals willen fuseren