Halvering overslag Rotterdam dreigt bij ongewijzigd beleid

526

In de tweede helft van deze eeuw dreigt de overslag in de Rotterdamse haven bij ongewijzigd beleid te halveren. Uit onderzoek van het Havenbedrijf Rotterdam en de Club van Rome blijkt dat rond 2040 een omslagpunt komt en dat naarmate de samenleving later overschakelt op duurzame productiewijzen en consumptiepatronen, de achteruitgang na 2040 groter is.

De Club van Rome is een van de weinige organisaties die met rekenmodellen werkt die de belangrijkste voorspelbare factoren voor de ontwikkeling van economie en samenleving (zoals bevolkingsomvang, voedselproductie, milieu, beschikbaarheid van grondstoffen en energie) op wereldschaal voor de zeer lange termijn samenbrengen.

Haven van Rotterdam is Port of the Year 2013Het Havenbedrijf heeft daarom de Club of Rome Climate Foundation gevraagd om IMSA Amsterdam dat model toe te laten passen op de Rotterdamse haven. IMSA heeft drie verschillende scenario gehanteerd; een dat uitgaat van ongewijzigd beleid, een dat rekent op technologische doorbraken, en een dat technologische vooruitgang combineert met gedragsverandering van de wereldbevolking. Dat laatste scenario is het enige dat geen forse neergang van overslag in Rotterdam voorspelt.

Aanbevelingen
Om dat laatste, wenselijke scenario dichterbij te brengen is onder andere een transitie in de haven van Rotterdam nodig. IMSA stelt dat het Havenbedrijf op zich wel de goede weg heeft ingeslagen maar dat versnelling nodig is en dat het Havenbedrijf het niet alleen kan. IMSA stelt dat het Havenbedrijf samen met het onder andere het bedrijfsleven zowel regionaal als internationaal stappen moet zetten.
Internationaal moet bereikt worden dat bij gebruik van grondstoffen alle kosten worden meegerekend (dus ook de vervuiling) waardoor grondstofgebruik duurder wordt en hergebruik/recycling aantrekkelijker. Ook moet er wetgeving komen die de negatieve milieueffecten reduceert. Dat kan bijvoorbeeld een prijs zijn voor CO2 die het gebruik van hernieuwbare energie aantrekkelijker maakt en strengere milieueisen voor logistiek en industrie. Grondstoffen moeten zo hoogwaardig mogelijk benut worden. Gebruik iets pas als brandstof als andere toepassingen niet mogelijk zijn.

Havenbedrijf
Het Havenbedrijf herkent de noodzaak om een transitie in gang te zetten naar een duurzame economie: minder en efficiënter gebruik van grondstoffen, meer hernieuwbare energie en gesloten kringlopen. ‘Maar dat moet wel haalbaar zijn voor het bedrijfsleven dat in een mondiale economie opereert. Dat betekent dat het Havenbedrijf zich vooral richt op het verhogen van de efficiëntie in het havengebied (bijvoorbeeld door ontwikkeling van energie-infrastructuur om restwarmte van de industrie te gebruiken), op de discussie over internationale regelgeving om duurzame productieprocessen en energieopwekking aantrekkelijk te maken (bijvoorbeeld over de te lage CO2-prijs), en op manieren om Rotterdam tot een aantrekkelijke locatie voor biochemie te maken. Het zijn acties die in de Havenvisie 2030 zijn beschreven, en die in het licht dit rapport des te urgenter zijn.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter