GroenLinks wil einde aan ontgassen binnenvaart in Zeeland

966

MIDDELBURG – GroenLinks in Zeeland wil een verbod op het ontgassen van binnenschepen op de Oosterschelde en de Westerschelde. GroenLinks fractievoorzitter Gerwi Temmink stelt hierover vragen aan GS van Zeeland.

Verbod ontgassen binnenvaart op het Hollands DiepVorig jaar tekende I&M een convenant met het bedrijfsleven, de haven van Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de provincie Noord-Brabant dat daar dit ontgassen alleen nog maar aan de wal mag plaatsvinden. De schepen zijn op grond van internationale regels al verplicht te investeren om het ontgassen aan wal mogelijk te maken. De ondertekenaars van het convenant hebben dit ook gedaan. Per 1 januari 2015 wordt er daarom in ZH en Noord-Brabant ook niet meer op open water ontgast.

Meerdere malen

‘In Zeeland is dit nog wel het geval, onder meer omdat bedrijven niet beschikken over walinstallaties’, schrijft Temmink. ‘Volgens RWS behoren schepen ontheffing voor dit ontgassen op de Westerschelde en Oosterschelde aan te vragen – N.B. beschermd Natura2000 gebied! – maar gebeurt dit slechts zelden. Terwijl er volgens GroenLinks toch meerdere malen per week ontgast wordt op open water.’

Vragen

De fractie van GroenLinks acht dit en voor de volksgezondheid en voor de natuur/het milieu (te) gevaarlijk. Daarom:

– Is het College van GS bekend met het ontgassen van schepen op open wateren in Zeeland, waarbij gevaarlijke benzeen(houdende) stoffen vrijkomen?
– Worden er metingen gedaan naar concentraties van deze gevaarlijke stoffen?
– Zo ja, hoe hoog zijn die concentraties dan en overschrijden die de internationale norm? Zo nee, is het college bereid hier metingen naar te laten verrichten?
– Natuur valt vanaf 2015 helemaal onder verantwoording van de provincie. Ziet het College het als haar taak om De Oosterschelde als Natura2000 gebied afdoende te beschermen tegen de gevolgen van het ontgassen met gevaarlijke benzeen(houdende) stoffen?
– Is het college bereid te werken aan een verbod op ontgassen net zoals de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland dit hebben gedaan, samen met bedrijfsleven, havens en I&M? Zo ja, m.i.v. wanneer? Zo neen, waarom niet?