Gebroken wielband oorzaak ontsporing trein bij Borne

584

Een gebroken wielband is hoogstwaarschijnlijk de oorzaak van de ontsporing van een goederentrein bij Borne. Daarop wijzen de eerste bevindingen op van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. De eigenaar van de wagon controleert nu alle wagons van dit type.

Het vervolgonderzoek van de Inspectie richt zich volgens minister Schultz van infrastructuur en milieu op de oorzaak van het breken van de wielband en of betrokken partijen voldoende invulling hebben gegeven aan hun verantwoordelijkheden rond het beheer, het onderhoud en de controles van de betreffende wagon. Zij antwoordt dit op vragen van Tweede Kamerlid Smaling van de SP.

Wielbanden
In EU-verband zijn met houders van goederenwagons en de industrie reeds afspraken gemaakt over goederenwagons met wielbanden. Deze afspraken houden in dat vanaf 2011 geen goederenwagons met Genie schiet ProRail te hulp bij ontspoorde wagon Bornewielbanden meer worden aangeschaft en dat bij versleten wielbanden de wielen niet meer van nieuwe  wielbanden worden voorzien. Ook mogen goederenwagons met wielbanden vanaf 2020 niet meer worden ingezet bij snelheden hoger dan 80 km/uur.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek van de Inspectie kan worden bezien of de bestaande afspraken voldoende zijn, dan wel of aanscherping van de eisen nodig is. Ik wijs u erop, dat dit laatste alleen in Europees verband mogelijk is.
De Inspectie streeft er naar haar onderzoek vóór de zomer van 2014 af te ronden.

Negen procent over water
Volgens de minister blijft vervoer per spoor een duurzame modaliteit. ‘Een incident, hoe betreurenswaardig ook, doet daar niet aan af. De onderzoeken naar mogelijke alternatieven voor het spoorvervoer door Oost-Nederland zijn in 2012 uitgevoerd. Hieruit bleek dat maximaal negen procent van het verwachte spoorvervoer door Oost-Nederland ook met de binnenvaart of kustvaart zou kan worden vervoerd, zij het tegen hogere kosten en met een langere vervoerstijd.’

Gevaarlijk
Schultz sluit niet uit dat in de toekomst ook gevaarlijke stoffen over het spoor in Oost-Nederland worden vervoerd. ‘Gevaarlijke stoffen zijn nodig om producten te kunnen
maken die we in ons dagelijks leven nodig hebben. Daarvoor is vervoer, ook per spoor, nodig. Vanaf de in werking treding van de wet Basisnet geldt er op elke spoorlijn in Nederland een risicoplafond. In het kader van Basisnet spoor is besloten om dit vervoer zoveel mogelijk over de Betuweroute af te wikkelen en daarmee Oost-Nederland zoveel mogelijk te ontzien.’ (Bron: ministerie I&M)

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter