Europa wil 300 belangrijke zeehavens opwaarderen

559

De Europese Commissie lanceert vandaag een nieuw initiatief om de 319 belangrijkste havens langs de Europese kust beter te doen functioneren en te ontsluiten. De richtsnoeren en nieuwe regelgeving zullen havenautoriteiten in staat stellen hun diensten en faciliteiten op te waarderen en hen een grotere financiële autonomie geven.

74% van de Europese in- en uitvoer verloopt via zeehavens. Eén vijfde daarvan passeert via slechts drie havens: Rotterdam, Hamburg en Antwerpen. Deze scheefgroei leidt volgens de Commissie tot congestie en extra kosten voor verladers, vervoersbedrijven en consumenten. De nieuwe voorstellen kunnen de Europese economie tegen 2030 een besparing van 10 miljard euro opleveren en helpen om nieuwe kortevaartverbindingen op te zetten.

Vitale poorten
Vicevoorzitter Siim Kallas, Europees commissaris voor mobiliteit en vervoer: ‘Onze zeehavens zijn vitale poorten, die onze vervoerscorridors met de rest van de wereld verbinden. Enkele Europese Europa wil 300 belangrijke zeehavens opwaarderen havens behoren tot de wereldtop. Dat moeten we zo houden. We staan echter voor belangrijke uitdagingen op het gebied van congestie, verkeersgroei en investeringen. Daarom moeten meer Europese havens dat topniveau evenaren. De nieuwe voorstellen moeten de Europese havendiensten klaarstomen voor de toekomst, investeerders aantrekken en banen creëren op de plaatsen waar de werkloosheid het hoogst is.’

Efficiëntere havens
De Commissie stelt voor de selectie van havendienstverleners nieuwe transparante en open procedures voor. Er worden regels vastgesteld om prijsmisbruik door exploitanten die exclusiviteitsrechten bezitten tegen te gaan. Een adviescomité van havengebruikers moet een grotere klantgerichtheid waarborgen. De precieze invulling wordt overgelaten aan de lokale overheden, zodat de coördinatie wordt versterkt en het ondernemingsklimaat in de havens aantrekkelijker wordt.

Om de efficiency nog verder te verbeteren zal de Commissie nog voor de zomer voorstellen formuleren om de administratie te vereenvoudigen (het zogenaamde blauwe-gordelpakket).

Betere hinterlandverbindingen
Nieuw is dat de EU-financiering in het kader van de “Connecting Europe Facility” ook wordt toegespitst op havenprojecten in de zogenaamde TEN-T-corridorplannen, die prioriteit krijgen voor financiering, en op de ontsluiting van havens per spoor, via de binnenvaart en via de weg. Havens worden aangemoedigd om in dit proces een actieve rol te spelen, bijvoorbeeld door informatie over verkeersstromen te verstrekken.
Investeringen: een flexibel ondernemingsgericht financieel kader

Het voorstel biedt havens meer vrijheid om infrastructuurheffingen vast te stellen en zorgt voor meer transparantie over de manier waarop die heffingen worden vastgesteld en over de besteding van overheidsmiddelen. Havenautoriteiten zijn zelf het best geplaatst om de behoeften van de havengebruikers te analyseren en de heffingen te bepalen. Meer transparantie zorgt er bovendien voor dat overheidsfinanciering geen concurrentieverstoring teweegbrengt en maakt havens aantrekkelijk voor private investeerders. Verder zullen havens lagere heffingen kunnen hanteren voor milieuvriendelijke schepen.

Sociaal overleg
In juni van dit jaar richt de Commissie een comité voor het sociaal overleg in de havens op. Binnen dat comité zullen werknemers en werkgevers overleg plegen en overeenkomsten sluiten over diverse aspecten op het gebied van havenarbeid. De Commissie zal aan dit comité technische en administratieve ondersteuning verlenen en de voortgang in 2016 evalueren.

In het licht van de specifieke veranderingen waar de havens mee worden geconfronteerd, is het de eerste keer dat de Commissie voor deze sector specifieke regelgeving voorstelt. Tot dusver vielen de havens onder de algemene EU-regelgeving inzake de vrijheid van vestiging en de concurrentieregelgeving.

Europa telt in totaal 1.200 zeehavens. Dit voorstel is gericht op de 319 belangrijkste Europese havens, die samen een echt Europees havennetwerk moeten vormen dat de Europese interne markt ondersteunt. Die 319 havens zijn reeds geselecteerd in de voorstellen voor het TEN-T-netwerk (trans-Europees vervoersnetwerk) – 83 havens behoren tot het kernnetwerk; 236 tot het uitgebreide netwerk.

Volgende stappen
Dit initiatief is een onderdeel van de kernactiviteit inzake scheepvaart, die is aangekondigd in de “Single Market Act II” die de Commissie in oktober 2012 heeft vastgesteld. Het vormt een aanvulling op andere initiatieven van de Commissie, zoals de aangekondigde richtlijn betreffende de gunning van concessieopdrachten (van toepassing op goederenafhandeling en passagiersterminals in havens), die voorziet in gemeenschappelijke procedures en meer transparantie om te waarborgen dat concessies op niet-discriminerende wijze worden toegekend.

Het voorstel moet worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de lidstaten voor het via de normale wetgevingsprocedure kan worden vastgesteld.

Lees ook:
Rotterdam tegen supervisor voor havens