EU wil arbeidsmobiliteit binnen Europa verder bevorderen

824

De Europese Unie wil de arbeidsmobiliteit binnen Europa verder bevorderen. Volgens EU-commissaris Cecilia Malmström voor Binnenlandse Zaken volstaan vandaag de dag vanwege de vergrijzing binnenlandse arbeidskrachten alleen niet om in de behoeften van de arbeidsmarkt van vele EU-landen te voorzien. ‘De vraag is niet of we migranten nodig hebben, maar hoe we optimaal van migratie gebruik kunnen maken.’

Tegen deze achtergrond stellen de EU en de OESO in een rapport drie elkaar aanvullende beleidsmaatregelen voor:
– bevordering van arbeidsmobiliteit binnen de EU, om te zorgen voor een betere benutting van vaardigheden;
– betere integratie van migranten uit derde landen, om slimmer gebruik te maken van hun vaardigheden;
– aantrekken van de gekwalificeerde migranten die de Europese arbeidsmarkt nodig heeft.

EU wil arbeidsmobiliteit binnen Europa verder bevorderenArbeidsmobiliteit

Volgens het rapport zijn beleidsmaatregelen nodig om de nog resterende belemmeringen voor mobiliteit weg te werken. ‘De bijdrage van de mobiele werknemers in de EU aan de totale groei van de werkgelegenheid is duidelijk: mensen die in een ander EU-land gaan werken, hebben een hogere arbeidsparticipatie (68 %) dan niet-mobiele werknemers (64,5 %). Door arbeidskrachten en vaardigheden te verplaatsen van regio’s en landen waar er minder vraag is, naar die waar ze nodig zijn, zorgt mobiliteit binnen de EU bovendien voor een efficiëntere inzet van het menselijk potentieel.’

De bevordering van arbeidsmobiliteit binnen de EU zal ook betere instrumenten voor de afstemming van vaardigheden en meer nadruk op het leren van talen vereisen.

Betere integratie

In 2013 was de arbeidsparticipatie van derdelanders die in de EU wonen 12 procentpunt lager dan die van EU-burgers (52,6 % tegenover 64,5 %); het verschil was zelfs nog groter bij degenen die hoger onderwijs hebben genoten.

In het verslag wordt benadrukt dat deze aanzienlijke verspilling van menselijk kapitaal met name kan worden aangepakt door de erkenning van buitenlandse kwalificaties te vergemakkelijken, ervoor te zorgen dat migranten toegang hebben tot de meest efficiënte actieve arbeidsmarktprogramma’s en in de landen van bestemming taalonderricht te verstrekken dat toegesneden is op de vaardigheden van migranten.

Vaardigheden

Hoewel verschillende landen hun migratieregels geliberaliseerd hebben, migreren momenteel slechts weinig gekwalificeerde arbeidskrachten uit derde landen naar de meeste EU-lidstaten. Volgens het verslag is dat met name toe te schrijven aan het stelsel van legale toelating en aan het feit dat werkgevers in de meeste landen terughoudend zijn om vanuit het buitenland in dienst te nemen. Het verslag legt de klemtoon op verschillende opties voor toekomstige acties, zoals het bereiken van een beter evenwicht tussen het vertrouwen op de Europa onderzoekt mogelijke prijsafspraken containerrederijenvraag van werkgevers en vrijwaringsmechanismen en het verbeteren van de afstemmingsinstrumenten om werkgevers in staat te stellen potentiële migrerende werknemers, inclusief buitenlandse studenten, te vinden.

Verbazing

Directeur Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Zaken Stefano Scarpetta van de OESO zegt te begrijpen dat het verbazing kan wekken dat in een tijd waarin vele Europese landen worden geconfronteerd met blijvende werkloosheid en groeiend verzet tegen migratie de EU en de ESO met deze voorstellen komen. ‘Europa zou er echter al beter aan toe zijn als het de vaardigheden van migranten efficiënter zou gebruiken. Een geslaagde integratie van migranten en hun kinderen, en efficiëntere systemen voor het beheer van arbeidsmigratie die aan reële behoeften beantwoorden, zijn net zo noodzakelijk om de sociale samenhang te versterken als om het concurrentievermogen van Europa te vergroten.’

Bevolkingsafname

In Europa daalt het aantal mensen in de beroepsgeschikte leeftijd (15-64) tussen 2013 en 2020 naar verwachting met 7,5 miljoen (-2,2 %), terwijl het in de OESO-landen als geheel met hetzelfde percentage stijgt. ‘Uitgaande van een scenario zonder netto migratie zal het aantal mensen in de beroepsgeschikte leeftijd in de 28 EU-landen naar verwachting nog meer dalen, namelijk met 11,7 miljoen (-3,5 %) tegen 2020.’ (Bron: EU)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief