Deltalinqs teleurgesteld over toestaan woningbouw

493

De behandeling van de door Deltalinqs ingebrachte bezwaren tegen het bestemmingsplan Hoek van Holland – Woongebied, waarmee het onder meer mogelijk wordt 100 nieuwe woningen op voormalige sportvelden aan de Lemaireweg in Hoek van Holland te bouwen, heeft geen weerklank gevonden en is op niets uitgelopen.

Zeven bedrijven hebben daarom samen met Deltalinqs beroep ingesteld bij de Raad van State. Ook tegen het besluit om hogere grenswaarden voor geluid, is in januari 2013 beroep aangetekend. Deltalinqs vindt het besluit van de Raad van State.

Deltalinqs teleurgesteld over toestaan woningbouwOnvoldoende concreet

De Raad van State geeft in haar uitspraak aan dat de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van het havengebied onvoldoende geconcretiseerd en derhalve niet onredelijk beperkt is. ‘Ook het door Deltalinqs aangevoerde argument in relatie tot de provinciale beleidsvisie ruimte en mobiliteit, dat nota bene als hoofddoel het scheppen van voorwaarden voor een economisch krachtige regio nastreeft, is niet door de afdeling van de Raad van State overgenomen’, schrijft Robert Tieman van Deltalinqs. ‘Zij geeft in haar uitspraak aan dat een aanvaardbare leefkwaliteit is gewaarborgd door middel van gevelmaatregelen en dat gemeentelijke bestemmingsplannen niet aan provinciaal beleid gebonden zijn.’

Hogere waarde besluit

De wettelijke geluidsnorm is 55 dB(A). ‘In de jaren tachtig stelde dit de woongemeenschap in Heijplaat voor een saneringsvraagstuk met het oog op de havenactiviteiten in de Eem- en Waalhaven. ‘Er is toen gekozen voor een politieke oplossing: de introductie van de zeehavennorm die geluidsruimte biedt tot 60 dB(A). Dankzij dit ontheffingsbesluit kon Heijplaat blijven bestaan en zich zelfs verder ontwikkelen. In 2006 is deze ontheffingsmogelijkheid verder opgerekt en alle gemeenten rondom het havengebied spelen creatief in op de verkregen mogelijkheden. Het is Deltalinqs een doorn in het oog dat de wetgever een vage term hanteert als ‘een beperkte uitbreiding van het bestaande woongebied’. Vragen van Deltalinqs om duidelijkheid te krijgen over de termen beperkt en bestaand blijven onbeantwoord.’

Oprukkende woningbouw

Als er dicht op de industrie woningen worden gebouwd neemt volgens Tieman ook de beleving van andere hinderaspecten zoals stank, stof en gevoel van onveiligheid toe. ‘Dit leidt tot maatschappelijke druk op het aanscherpen van vergunningvoorschriften en dat beïnvloedt het vestigingsklimaat voor de bedrijven. Deltalinqs zet zich al geruime tijd in voor de met Rijk, Provincie en gemeenten afgesproken dubbele doelstelling: een intensivering van de economische activiteiten in het havengebied in combinatie met een aanvaardbare leefkwaliteit voor de omgeving.’

Verantwoordelijkheid

Directeur Cees Jan Asselbergs Deltalinqs vindt het teleurstellend dat de Raad van State dit spanningsveld in haar uitspraken onvoldoende adresseert en in feite de rekening eenzijdig bij het bedrijfsleven legt. ‘In deze fase ligt er ook een verantwoordelijkheid voor de projectontwikkelaar en de gemeente Rotterdam om extra duurzame geluidsmaatregelen te treffen bij de realisatie van de woningen in Hoek van Holland en om toekomstige bewoners er nadrukkelijk op te wijzen dat zij in een geluidsbelast gebied komen te wonen.’ (Bron: Deltalinqs)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief