Deltalinqs en ORAM willen Europese regeling ontgassen

680

Deltalinqs en ORAM willen dat het ministerie van I&M prioriteit geeft aan het versneld invoeren van een uniforme regeling voor de hele Europese binnenvaart voor het ontgassen van binnenvaarttankers. De organisaties hechten grote waarde aan een level playing field, nationaal maar vooral ook internationaal.

Uit onderzoek blijkt dat het ontgassen verantwoordelijk is voor een aanzienlijk deel van de nationale emissies aan Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Het is belastend voor het Deltalinqs en ORAM willen Europese regeling ontgassenmilieu en leidt tot geuroverlast voor omwonenden. Voor de bemanning veroorzaakt het in sommige gevallen ontoelaatbare concentraties giftige stoffen. In de Tweede Kamer zijn hierover bij herhaling vragen gesteld aan staatsecretaris Mansveld. Lokale en regionale overheden in zowel de Rijnmond, rond Moerdijk als in het Noordzeekanaalgebied, sturen inmiddels aan op een snel verbod op ontgassen.

Onvermijdelijk
Tijdens een bijeenkomst georganiseerd door Deltalinqs, bespraken alle betrokkenen een afsprakenkader over het terugdringen van ladingdampen uit de petrochemische binnenvaart. Alle partijen erkennen dat een wettelijk beperking op het ontgassen onvermijdelijk is. Gewerkt wordt aan een gefaseerde regeling die allereerst inzet op preventie en de aanpak van benzeenhoudende dampen. Bij het ontgassen van andere stoffen zouden giftigheid en milieubelasting bepalend moeten zijn voor de wijze van uitfasering.

Pragmatische aanpak
Voor de binnenvaart en ook andere bedrijven is het van groot belang dat de verwerking van de dampen uit het regime van de afvalstoffenwetgeving blijft. ORAM en Deltalinqs zetten zich hiervoor in. Bij het terugdringen van het ontgassen moet er bovendien voldoende oog zijn voor de technische, logistieke en economische consequenties; welke technieken zijn beschikbaar, hoeveel capaciteit is nodig en wie gaat dat betalen? (Bron: Deltalinqs)

Volg TotaalTrans op Twitter