COV maakt zich zorgen over bedieningstijden en rivieringrepen

462

Het Centraal Overleg Vaarwegen is in grote lijnen tevreden met de begroting van I&M op het onderdeel natte infrastructuur. Totaal wordt in 2015 0,9 miljard euro aan rijksmiddelen besteed aan vaarwegen en havens.

‘Ongeveer de helft van de natte projecten staat op dezelfde wijze in de boeken als verleden jaar. Dit geldt voor de belangrijke projecten als de bouw van de derde kolk bij de Beatrixsluizen en de ombouw van de keersluis Zwartsluis. De andere helft van de projecten kent een lichte budget verhoging zoals de aanleg van Sluis Eefde (+3 mln.), verruiming Maasroute (+19 mln.), de verruiming van de Zuid-Willemsvaart (+2), diverse ligplaatsprojecten (+11) en kleine projecten (+80 mln). Het COV ziet de dat Minister erin geslaagd is deze extra investeringen d.m.v. kaschuiven naar voren te halen.

Nieuw kanaal ’s-Hertogenbosch krijgt naam Máximakanaal‘Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat deze impuls vorig jaar is voorafgegaan door een algehele bezuiniging op de I&M begroting van 466 miljoen in de periode 2014-2028, waarvan 73 miljoen is bezuinigd op vaarwegen.’

‘Onbegrijpelijk’

Gezien het algemene positieve beeld van dit onderdeel van de begroting acht het COV het onbegrijpelijk dat er zo hard wordt bezuinigd op het verkeersmanagement over rijksvaarwegen, met name op de inkrimping van bedieningstijden die Rijkswaterstaat in Twente en Overijssel oplegt. Voor de inlevering van twee fte op bedienend personeel wordt de binnenvaart geconfronteerd met onacceptabele, urenlange vertragingen bij sluizen. Het dringend verzoek is van deze krimpoperatie af te zien omdat de betrouwbaarheid van het binnenvaartproduct en het goede imago in gevaar komen.

Afstandsbediening

Het COV pleit voor meer prioriteit en een impuls voor de invoering van afstandsbediening bij sluizen, zodat ook langs die weg meer efficiencywinst kan worden behaald. Ook de in de begroting aangekondigde bezuiniging op verkeersbegeleiding is voor het COV reden tot zorg. ‘In 2015 komen o.a. de omlegging van de Zuid-Willemsvaart rond Den Bosch gereed, de nieuwe Wilhelminasluis te Zaandam en de vierde sluis in Klein Ternaaien (waar door Nederland aan wordt bijgedragen).’

Deltaprogramma

Het COV is tevreden met de wijze waarop het Deltaprogramma wordt uitgevoerd. ‘Het programma brengt geen grote nadelige gevolgen voor de binnenvaart. De Nieuwe Waterweg blijft open en het IJsselmeerwinterpeil blijft de ondergrens bij flexibel peilbeheer op het IJsselmeer. Ook de huidige afvoerverdeling van het Rijnwater over de IJssel, Nederrijn en Waal blijft tot 2050 ongewijzigd. In het Rivierengebied wordt voornamelijk ingezet op dijkversterking en in mindere mate op rivierverruiming. Rivierverruimende maatregelen kunnen de waterstand op de vaarweg nadelig beïnvloeden en zijn in dat geval niet acceptabel. Het COV verlangt dat de scheepvaartbelangen worden geborgd, zal deze projecten daarom nauw blijven volgen en indien nodig in actie komen.’

Het COV is blij met de initiatieven die de Minister neemt in het kader van ‘beter benutten’, om intelligente oplossingen te vinden door groei van goederenvervoer op vaarwegen en spoor te faciliteren. (Bron: Koninklijke Schuttevaer)

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief