CCR komt met visie voor een duurzame binnenvaart in 2018

734

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft haar visie laten schijnen over een duurzame binnenvaart in 2018. De Europese Binnenvaart Unie (EBU) spreekt vooralsnog van een actie- en werkprogramma in plaats van een visie. Volgens de EBU moet het allemaal simpeler en concreter om er een goede visie van te maken.

In het kader van de Visie 2018 legt CCR zichzelf voor de komende vijf jaar ambitieuze doelen op, die de duurzame ontwikkeling van de binnenvaart in ecologisch, sociaal en economisch opzicht ten goede komt. ‘Het is belangrijk de positie van de binnenvaart op korte en lange termijn te versterken. De doelstellingen van de Visie 2018 zijn dan ook gericht op een duurzame ontwikkeling van het binnenvaartvervoer. Zij houden rekening met de financiële armslag van de binnenvaart en zouden moeten bijdragen tot meer bedrijvigheid en de welvaart van de sector.’

Veiligheid
De CCR wil de veiligheid en betrouwbaarheid van de binnenvaart verbeteren. Dat doet ze door moderne 2018 standaarden voor de technische vereisten voor binnenvaartschepen te definiëren voor de Rijn- en Europese binnenvaart. Ook moeten binnenvaartondernemingen eigen verantwoordelijkheid nemen voor het versterken van de aan veiligheid gerelateerde processen te versterken en op langere CCR komt met haar visie voor een duurzame binnenvaart in 2018termijn de regelgeving te kunnen afslanken. Verder maakt de binnenvaart in 2018 gebruik van RIS-diensten die op innovatieve 2018 technologieën zijn gebaseerd, zodat de veiligheid hierdoor wordt verhoogd, er beter rekening kan worden gehouden met logistieke aspecten en ecologische overwegingen.

Kwalificatie
De opleidingen en beroepskwalificaties van het binnenvaartpersoneel zijn in 2018 gemoderniseerd, dragen bij tot een verhoging van de attractiviteit van binnenvaartberoepen en zorgen hierdoor voor een voldoende ruim aanbod aan arbeidskrachten. De eisen aan de talenkennis worden gepreciseerd om een bijdrage te leveren 2018 aan een betere communicatie en daardoor verhoging van de veiligheid in de binnenvaart.

Brandstofgebruik
Als het aan de CCR ligt komen er doelen op lange termijn voor het verminderen van het brandstofverbruik. Ook zijn in 2018 de uitstoot van broeikasgassen geformuleerd en gekwantificeerd voor de Rijn- en Europese binnenvaart met het oog op gecoördineerde maatregelen van het binnenvaartbedrijfsleven, de lidstaten, internationale organisaties en andere betrokken partijen.
De Rijn- en Europese binnenvaart worden ondersteund in hun streven het brandstofverbruik en de uitstoot van broeikasgassen in het kader van nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen te reduceren.

Emissiereductie
De uitstoot van verontreinigende stoffen door de binnenvaart in de atmosfeer en het water moet als het aan de CCR verder omlaag. Dat kan met innovaties ten voordele van alternatieve brandstoffen en energieën zoals LNG. Deze worden gestimuleerd met aandacht voor de veiligheid. De voorwaarden voor een verdere reductie van de emissie van gasvormige verontreinigende stoffen en deeltjes door de Rijn- en Europese binnenvaart zijn verbeterd. Voor de behandeling van gasvormige restanten van vloeibare lading is een 2018 instrument ontwikkeld en is een reglementair kader voorzien.

Ook is aanpassing van de binnenvaart en de waterwegen aan zich veranderende omstandigheden van omgeving en milieu nodig. Daarom wordt wat betreft de CCR de infrastructuur wordt steeds beter en performanter, waardoor de veiligheid  nog verder toeneemt en ook de afwikkeling in de Rijnvaart verbetert. De internationale coördinatie van een geïntegreerde planning en beheer van 2018 de Rijn en andere Europese waterwegen is in overleg met andere internationale instanties verder verbeterd.

Ketenintegratie
De binnenvaart moet verder integreren in de logistieke ketens. De fysieke, elektronische en organisatorische verstrengeling met andere vervoersdragers in het kader van multimodale Europese vervoerscorridors zijn daarom in 2018 verbeterd en moeten een betere integratie van de binnenvaart in de logistieke ketens mogelijk maken. Dit stelt de binnenvaart in staat om meer te profiteren van de toegenomen goederenoverslag in de zeehavens. Ook is de Rijnvaart goed geïntegreerd binnen een grensoverschrijdend corridormanagement.

De sociale omstandigheden aan boord van binnenschepen moeten in 2018 zijn verbeterd. De Rijnvarenden genieten dan voldoende, wettelijk verankerde sociale bescherming, die specifiek rekening houdt met het mobiele karakter van hun beroep. De naleving van de toepasselijke sociale arbeidsomstandigheden wordt 2018 gewaarborgd door de invoering van adequate middelen die gebruik maken
van het potentieel van innovatieve technologie.

Informatie uitwisselen
Om beter informatie uit te kunnen wisselen komt er een waarnemingscentrum voor de binnenvaart in Europa. Dit heeft tot doel een uitgebreid inzicht in de binnenvaart te bieden, in te gaan op specifieke informatiebehoeften van private en publiekrechtelijke spelers in de binnenvaart, alsook voor een breder publiek een platform te zijn voor gegevensuitwisseling.
Ten behoeve van politieke, economische beleidsmakers en overheden wordt de communicatie verbeterd op het gebied van de vervoersveiligheid, de betrouwbaarheid van de Rijn- en binnenvaart, de evaluatie van technische voorschriften, alsook de gevolgen van de klimaatverandering.

Bijdrage leveren
De CCR nodigt alle binnenvaartactoren (officiële instanties, internationale en Europese organisaties, vak- en beroepsorganisaties, onderzoeksinstellingen) uit een bijdrage te leveren voor de verwezenlijking van de Visie 2018.

Schrijf u nu in voor de nieuwsbrief en maak kans op een iPad mini

twitter