BLN reageert op kwartaalcijfers van banken ABN AMRO en ING

877

Door Erik van Toor, directeur markt en economie BLN

‘Naar aanleiding van de publicatie van de kwartaalcijfers door ABN AMRO en ING zijn er op het BLN bureau een aantal reacties van leden binnen gekomen. Ondernemers ergeren zich aan de constateringen van beide banken dat er nog steeds sprake is van overcapaciteit, zonder dat de banken zelf blijk geven van het mee willen delen in het vinden van oplossingen. De opmerking van ABN AMRO dat de binnenvaart te versnipperd is om tot capaciteitsreductie te komen is bij een aantal leden slecht gevallen.

We zitten nu ruim vijf jaar nadat we de eerste gevolgen van de financiële crisis in alle hevigheid zagen. Het heeft grote gevolgen gehad voor onze sector. Ook de ondernemers die voorzichtig geïnvesteerd hebben zijn geconfronteerd met de gevolgen van de overcapaciteit die ontstond nadat de volumes ver terugliepen. Reeds vanaf het begin van de crisis hebben ondernemers en hun belangenbehartigers zich ingespannen om tot georganiseerde capaciteitsreductie te komen.

Erik van Toor verlaat BLNIn het ‘Crisisberaad binnenvaart’ werd door de sector tot op ministerieel niveau meegedacht over het –tijdelijk- uit de vaart nemen van schepen. Ook banken dachten daar over mee. Uiteindelijk oordeelde de Nma dat de plannen van het crisisberaad geen doorgang mochten vinden omdat het horizontale beïnvloeding van de markt zou zijn.

Een aantal ondernemers heeft vervolgens getracht om via samenwerking tot een betere marktpositie te komen. De –verwachte- marktreactie op dat initiatief zorgde voor het wegvallen van het draagvlak. Bovendien werd de Nma door een paar logistiek dienstverleners opgeroepen om scherp toezicht te houden op dat initiatief. De sector holde zichzelf uit.

De meest recente poging werd gedaan door het Droge Lading Comité. Ook dat initiatief sluimert nog maar bloedde min of meer dood nadat de markt iets opleefde. Is de constatering dat de binnenvaart versnipperd is dan juist? Ja zeker, maar inmiddels wel met de nodige nuance.

Binnenvaartondernemers begrijpen heel goed dat zij zelf aan zet zijn om de toekomst in te kijken en te werken aan een nieuwe structuur die meer stabiliteit biedt dan de huidige.  De banken geven al 5 jaar aan zichzelf niet als probleemeigenaar te zien. Dat kunnen we raar vinden, immers onder hypotheekovereenkomsten staan twee handtekeningen, maar langzamerhand moeten we ons er bij neerleggen dat het is zoals het is.

De omzetten in de droge lading beginnen weer te groeien en we mogen er van uit gaan dat we de weg omhoog weer gevonden hebben. Doordat banken uit welbegrepen eigenbelang met pappen en nathouden schepen in de vaart hebben gehouden zijn grootschalige faillissementen voorkomen. Hierdoor is de sector waarschijnlijk aan een koude sanering ontsnapt.

Alhoewel de gevolgen nog lange tijd groot zullen blijken te zijn. Denk aan de waarde en moeilijke financierbaarheid van schepen en de gevolgen daarvan voor bedrijfsbeëindigers, investeringen in het schip, doorstroming van schepen enz. We moeten ons durven afvragen wat er werkelijk zou zijn gebeurd als de banken direct zouden zijn begonnen met failleren en veilen.

Zou er dan sprake zijn geweest van capaciteitsreductie omdat de schepen van failliete eigenaren geen nieuwe eigenaar zouden vinden of zouden zij veel goedkoper zijn opgekocht door investeerders en daarmee potentieel een structurele omzetbedreiging zijn geweest? Zoals altijd het geval is met ‘wat-als’ vragen zullen we het antwoord nooit weten. Het is gelopen zoals het gelopen is.

Het is eigenlijk best erg dat de sector van alles wordt verweten (versnipperd, niet professioneel, opportunistisch) terwijl feitelijk onze hele maatschappij zo in elkaar steekt. Het klinkt mooi om te roepen dat een sector een cultuuromslag moet maken, maar als belangrijke partijen zoals banken daar geen of weinig energie in wensen te steken wordt het niks. Achteraf is het makkelijk oordelen. Er had niet zoveel gebouwd moeten worden en er had niet zo ruimhartig gefinancierd moeten worden. Maar de hamvraag is nu: hoe voorkomen we dat het in de toekomst weer verkeerd gaat? Zijn we verbonden genoeg om samen de schouders onder de toekomst te zetten?

BLN is als vertegenwoordiger van vervoerders en logistiek dienstverleners samen met verladers, banken en overheid aan het bezien hoe de sector dusdanig weerbaar kan worden gemaakt dat crises makkelijker kunnen worden geabsorbeerd. De geschiedenis leert immers dat we steeds weer economische pieken en dalen kennen. We moeten ons daarop blijven voorbereiden.

Er moet daarbij serieus rekening worden gehouden met een steeds verder terugtrekkende overheid. Dat wil zeggen dat we er niet op hoeven te rekenen dat overheden speciale protectiemaatregelen voor één branche treft. Door meer samenwerking aan te gaan kunnen ondernemers de risico’s die zij lopen spreiden. Bovendien kunnen zij gezamenlijk de markt op gaan en daarmee de dienstverlening aan de verladers en de maatschappij verbeteren.

De ondernemers en banken zullen meer stabiliteit in de bedrijfsvoering constateren. Er kunnen makkelijker investeringen worden gedaan in bijvoorbeeld vergroening en gezinsbedrijven hebben meer overlevingskansen. Bovendien is het niet ondenkbaar dat de positie van kleinere schepen weer dusdanig wordt dat innovatie en vernieuwing plaats kunnen vinden.

Is dat een utopie? Misschien. Is het onmogelijk? Nee. Wat is er voor nodig? Wilskracht, geloof in eigen kunnen en onvoorwaardelijke steun vanuit verladers en banken. We kunnen heel veel op eigen kracht, maar we kunnen niet zonder die belangrijke partijen.

Laat BLN het platform naar de toekomst van de binnenvaart vormen waar nagedacht en gehandeld wordt om de binnenvaart naar een hoger plan te tillen.’ (Bron: BLN)

Lees ook:
Omzet binnenvaart stijgt, overcapaciteit problematisch
ING: ‘Binnenlandse transport en logistiek trekt eindelijk aan’

Reageren op dit bericht kan onderaan deze pagina
Volg ons ook op Twitter of neem een abonnement op de nieuwsbrief